موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Beyonce بنام (Run the World (Girls با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 13141 | ارسال توسط: دسامبر 7, 2016
موزیک ویدیو Beyonce بنام (Run the World (Girls با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Beyonce – Run the World (Girls)

دخترا!ما این دنیارو رهبری میکنیم

Girls! We run this mother (yeah)
دخترا!ما این دنیارو رهبری میکنیم

Girls! We run this mother (yeah)
دخترا!ما این دنیارو رهبری میکنیم

Girls! We run this mother (yeah)
دخترا!ما این دنیارو رهبری میکنیم

Who run the world? Girls (girls)
کی دنیارو رهبری میکنه؟
دخترا

Who run the world? Girls (girls)
کی دنیارو رهبری میکنه؟ دخترا

Who run the world? Girls (girls)
کی دنیارو رهبری میکنه؟ دخترا

Who run the world? Girls (girls)
کی دنیارو رهبری میکنه؟ دخترا

Who run this mother? Girls
کی دنیارو رهبری میکنه؟ دخترا

Who run this mother? Girls
کی دنیارو رهبری میکنه؟ دخترا

Who run this mother! Girls
کی دنیارو رهبری میکنه؟ دخترا

Who run this mother! Girls
کی دنیارو رهبری میکنه؟ دخترا

Who run the world? Girls (girls)
کی دنیارو رهبری میکنه؟ دخترا

Who run the world? Girls (girls)
کی دنیارو رهبری میکنه؟ دخترا

Who run the world? Girls (girls)
کی دنیارو رهبری میکنه؟ دخترا

Who run the world? Girls (girls)
کی دنیارو رهبری میکنه؟ دخترا

Some of them men think they
freak this like we do
بعضي از اون مردا فکر ميکنن مثه ما اينو ميترسونن

But no they don’t
اما نه اونها اينکارو نميکنن

Make your cheque come at they neck
يه کاري کن چکت به گردن اونها برسه

Disrespect us no they won’t
نه اونها به ما بي احترامي نميکنن

Boy don’t even try to touch this
عزيزم حتي سعي نکن به اين دست بزني

Boy this beat is crazy
عزيزم اين موسيقي ديوونه کنندس

This is how they made me
اونا منو اينجوري ساختن(منظورش محل تولدشه)ا

Houston, Texas baby
هوستون، تکزاس عزيزم

This goes out to all my girls
that’s in the club rocking the
latest
مخاطب همه ی دخترايی هستن که تو کلوپ دارن قرش میدن

Who will buy it for themselves
and get more money later
کي اينو براي خودش ميخره و بعدا پول بيشتري به دست مياره

I think I need a barber
فکر کنم به يه آرايشگر احتياج دارم

None of these niggas can fade me
هيچ کودوم ازين داش سیاها نميتونن منو محو کنن

I’m so good with this
کارمو بلدم

I remind you I’m so hood with this
بذار یادت بندازنم که کارمو بلدم پسر

Boy I’m just playing
عزيزم من فقط دارم بازي ميکنم،

Come here baby
بيا اينجا عزيزم

Hope you still like me
اميدوارم منو هنوز دوست داشته باشي

F’ you pay me
لعنت به تو بهم پول بده

My persuasion can build a nation
عقيده ديني من ميتونه يه ملت رو بسازه

Endless power, the love we can devour
قدرت پايان ناپذير، با عشقمون ميتونيم ببلعيمش

You’ll do anything for me
تو هرکاري واسه من ميکني

Who run the world? Girls (girls)
کی دنیارو رهبری میکنه؟ دخترا

Who run the world? Girls (girls)
کی دنیارو رهبری میکنه؟ دخترا

Who run the world? Girls (girls)
کی دنیارو رهبری میکنه؟ دخترا

Who run the world? Girls (girls)
کی دنیارو رهبری میکنه؟ دخترا

Who run the world? Girls (girls)
کی دنیارو رهبری میکنه؟ دخترا

Who run this mother? Girls
کی دنیارو رهبری میکنه؟ دخترا

Who run this mother? Girls
کی دنیارو رهبری میکنه؟ دخترا

Who run this mother! Girls
کی دنیارو رهبری میکنه؟ دخترا

Who run this mother! Girls
کی دنیارو رهبری میکنه؟ دخترا

Who run the world? Girls (girls)
کی دنیارو رهبری میکنه؟ دخترا

Who run the world? Girls (girls)
کی دنیارو رهبری میکنه؟ دخترا

Who run the world? Girls (girls)
کی دنیارو رهبری میکنه؟ دخترا

Who run the world? Girls (girls)
کی دنیارو رهبری میکنه؟ دخترا

It’s hot up in here DJ
اين بالا خيلي گرمه دی جی

Don’t be scared to run this-
run this back
دي جي نترس که آهنگو به عقب برگردوني

I’m rapping for the girls who
taking over the world
من دارم افزایش میدم سطح علمی براي دختري که اين دنيا رو ميگيره

Help me raise a glass for the
college grads
کمکم کنين به سلامتي کسايي که کالج ميرن بنوشم

41 rolling to let you know
what time it is, check
هرکي غلت بزنه بهت ميگم ساعت چنده، ممانعت نکن

You can’t hold me
نميتوني جلوم رو بگیری

I work my 9 to 5, better cut my check
من از ساعت 9 تا 5 کار ميکنم و بهتره چکمو پاره ميکنم

This goes out to all the women
getting it in you’re on your
grind
مخاطب همه ی دخترايی هستن که تو سخت کار میکنن

To other men that respect what
I do please accept my shine
خطاب به مردايي که به کاري که ميکنم احترام ميذارن
لطفا درخشش منو بپذيرين

Boy you know you love it how
we’re smart enough to make
these millions
عزیزم میدونی دوست داری که ما به اندازه کافي باهوش هستيم که اينو زياد کنيم

Strong enough to bear the
children then get back to
business
به اندازه کافي قوي هستيم که بچه هارو بزار بردار کنیم و بعدش برگردیم سر کار

See, you better not play me
ميبيني، بهتره با من بازي نکني

Oh, come here baby
اينجا اینجا عزيزم

Hope you still like me
اميدوارم هنوز دوستم داشته باشي

F’ you pay me
لعنت به تو، پولمو بده

My persuasion can build a nation
عقيده ديني من ميتونه يه ملت رو بسازه

Endless power, the love we can devour
قدرت پايان ناپذير، با عشقمون ميتونيم ببلعيمش

You’ll do anything for me
تو هرکاري واسه من ميکني

Who run the world? Girls (girls)
کی دنیارو رهبری میکنه؟ دخترا

Who run the world? Girls (girls)
کی دنیارو رهبری میکنه؟ دخترا

Who run the world? Girls (girls)
کی دنیارو رهبری میکنه؟ دخترا

Who run the world? Girls (girls)
کی دنیارو رهبری میکنه؟ دخترا

Who run the world? Girls (girls)
کی دنیارو رهبری میکنه؟ دخترا

Who run this mother? Girls
کی دنیا لعنتی رو رهبری میکنه؟ دخترا

Who run this mother? Girls
کی دنیا لعنتی رو رهبری میکنه؟ دخترا

Who run this mother! Girls
کی دنیا لعنتی رو رهبری میکنه؟ دخترا

Who run this mother! Girls
کی دنیا لعنتی رو رهبری میکنه؟ دخترا

Who run the world? Girls (girls)
کی دنیارو هبری میکنه؟ دخترا

Who run the world? Girls (girls)
کی دنیارو رهبری میکنه؟ دخترا

Who run the world? Girls (girls)
کی دنیارو رهبری میکنه؟ دخترا

Who run the world? Girls (girls)
کی دنیارو رهبری میکنه؟ دخترا

Who are we?
ما کی هستی؟

What we run?!
ما چیو رهبری میکنیم؟

The world
دنیارو

(Who run this mother?)
کی دنیا لعنتی رو رهبری میکنه؟

Who are we ?
ما کی هستیم؟

What we run?!
چیو رهبری میکنیم؟

The world
دنیارو

(Who run this mother?)
کی دنیا لعنتی رو رهبری میکنه؟

Who are we?
ما کی هستیم؟

What do we run?!
چیو رهبری میکنیم؟

We run the world
ما دنیارو رهبری میکنیم

(Who run this mother?!)
کی این دنیا لعنتی رو رهبری میکنه؟

Who are we?!
ما کی هستیم؟

What we run?!
چیو رهبری میکنیم؟

We run the world!!
ما دنیارو رهبری میکنیم

Who run the world? Girls
کی دنیارو رهبری میکنه؟دخترها

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️