موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Womanizer از Britney Spears با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2703 | ارسال توسط: آوریل 7, 2021
موزیک ویدیو Womanizer از Britney Spears با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Womanizer از Britney Spears با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Britney Spears – Womanizer

Superstar
سوپراستار

Where you from‚ how′s it going?
اهل کجایی؟ چی کارا میکنی؟

I know you
میدونم که

Got a clue‚ what you doing
خوب میدونی داری چی کار میکنی

You can play brand new to
میتونی هر بار یه بازی جدید درآری

All the other chicks out here
برای تمام دخترای دنیا

But I know what you are
ولی من میدونم تو چه جور آدمی هستی

What you are‚ baby
چه جور آدمی هستی، عزیزم

Look at you
ببین

Gettin′ more than just a re up
داره بیشتر از یه جلب توجه پیش میری

Baby you
عزیزم تو

Got all the puppets with
their strings up
تمام عروسک های خیمه شب بازیت داری

Fakin′ like a good one
ادای آدم خوبا رو درمیاری

But I call them like I see them
ولی من میدونم و دستت رو رو میکنم

I know what you are
میدونم تو چه جور آدمی هستی

What you are‚ baby
چه جور آدمی هستی، عزیزم

Womanizer‚ woman womanizer
یه مردِ زن باز

You are a womanizer
تو یه مردِ زن باز هستی

Oh‚ womanizer‚ oh
مردِ زن باز

You are a womanizer‚ baby
تو یه مردِ زن باز هستی عزیزم

You‚ you‚ you are
تو تو تو

You‚ you‚ you are
تو تو تو

Womanizer‚ womanizer
یه مردِ زن باز هستی

Womanizer
مردِ زن باز

Boy don′t try to front‚ I
پسر جون جلو راهم سبز نشو

Know just‚ just‚ what you are‚ ah‚ ah
من میدونم تو چه جور آدمی هستی

Boy don′t try to front‚ I
پسر جون جلو راهم سبز نشو

Know just‚ just‚ what you are‚ ah‚ ah
من میدونم تو چه جور آدمی هستی

You got me going
تو منو جذب خودت میکنی

You are oh so charming
خیلی جذاب هستی

But I can′t do it
ولی نمیتونم باهات باشم

You womanizer
چون تو یه مردِ زن باز هستی

Boy don′t try to front‚ I
پسر جون جلو راهم سبز نشو

Know just‚ just‚ what you are‚ ah‚ ah
من میدونم تو چه جور آدمی هستی

Boy don′t try to front‚ I
پسر جون جلو راهم سبز نشو

Know just‚ just‚ what you are‚ ah‚ ah
من میدونم تو چه جور آدمی هستی

You say I am crazy
تو میگی من دیوونه ام

I got you crazy
و تو رو هم دیوونه کردم

You are nothing but a
ولی تو کسی نیستی جز یه

Womanizer
مردِ زن باز

Daddy O
سرکار آقا

You got the swagger of a champion
تو فیس و افاده ی یه قهرمان رو داری

Too bad for you
خیلی برات ناراحتم

You just can′t find the
right companion
که نمیتونی زن مناسب خودت رو پیدا کنی

I guess when you have one too many
فکر کنم وقتی با زن های زیادی باشی

Makes it hard‚ it could be easy
پیدا کردن آدم مناسبت سخت میشه ولی میتونست آسون باشه

Who you are
تو همچین آدمی هستی

That′s just who you are‚ baby
تو همچین آدمی هستی عزیزم

Lollipop
آب نبات چوبی

Must mistake me‚ You are the sucker
باید منو اشتباه گرفته باشی چون تو انقدر احمقی

To think that I
که فکر میکنی من

Would be a victim‚ not another
قربانی تو میشم، من یه قربانی دیگه تو نمیشم

Say it‚ play it‚ how you wanna?
چرب زبونی کن، بازی راه بنداز، چه جوری میخوای؟

But no way I am ever gona
ولی تحت هیچ شرایطی من قرار نیست

Fall for you
خام تو بشم

Never you‚ baby
هرگز عزیزم

Womanizer‚ woman womanizer
یه مردِ زن باز

You are a womanizer
تو یه مردِ زن باز هستی

Oh‚ womanizer‚ oh
مردِ زن باز

You are a womanizer‚ baby
تو یه مردِ زن باز هستی عزیزم

You‚ you‚ you are
تو تو تو

You‚ you‚ you are
تو تو تو

Womanizer‚ womanizer
یه مردِ زن باز هستی

Womanizer
مردِ زن باز

Boy don′t try to front‚ I
پسر جون جلو راهم سبز نشو

Know just‚ just‚ what you are‚ ah‚ ah
من میدونم تو چه جور آدمی هستی

Boy don′t try to front‚ I
پسر جون جلو راهم سبز نشو

Know just‚ just‚ what you are‚ ah‚ ah
من میدونم تو چه جور آدمی هستی

You got me going
تو منو جذب خودت میکنی

You are oh so charming
خیلی جذاب هستی

But I can′t do it
ولی نمیتونم باهات باشم

You womanizer
چون تو یه مردِ زن باز هستی

Boy don′t try to front‚ I
پسر جون جلو راهم سبز نشو

Know just‚ just‚ what you are‚ ah‚ ah
من میدونم تو چه جور آدمی هستی

Boy don′t try to front‚ I
پسر جون جلو راهم سبز نشو

Know just‚ just‚ what you are‚ ah‚ ah
من میدونم تو چه جور آدمی هستی

You say I am crazy
تو میگی من دیوونه ام

I got you crazy
و تو رو هم دیوونه کردم

You are nothing but a
ولی تو کسی نیستی جز یه

Womanizer
مردِ زن باز

Maybe if
شاید اگر

We both lived in a
هر دوی ما در یه دنیای

Different world
متفاوت زندگی میکردیم

(Womanizer‚ womanizer‚ womanizer‚
womanizer)
مردِ زن باز

It would be all good
همه چی خوب میشد

And maybe I could be your girl
و شاید من میتونستم دوست دخترت بشم

But I can′t
ولی نمیتونم

′Cause we don′t
چون ما تو یه دنیای دیگه نیستیم

Womanizer‚ woman womanizer
مردِ زن باز

You are a womanizer
تو یه مردِ زن باز هستی

Oh‚ womanizer‚ oh
مردِ زن باز

You are a womanizer‚ baby
تو یه مردِ زن باز هستی عزیزم

You‚ you‚ you are
تو تو تو

You‚ you‚ you are
تو تو تو

Womanizer‚ womanizer
یه مردِ زن باز هستی

Womanizer
مردِ زن باز

Boy don′t try to front‚ I
پسر جون جلو راهم سبز نشو

Know just‚ just‚ what you are‚ ah‚ ah
من میدونم تو چه جور آدمی هستی

Boy don′t try to front‚ I
پسر جون جلو راهم سبز نشو

Know just‚ just‚ what you are‚ ah‚ ah
من میدونم تو چه جور آدمی هستی

You got me going
تو منو جذب خودت میکنی

You are oh so charming
خیلی جذاب هستی

But I can′t do it
ولی نمیتونم باهات باشم

You womanizer
چون تو یه مردِ زن باز هستی

Boy don′t try to front‚ I
پسر جون جلو راهم سبز نشو

Know just‚ just‚ what you are‚ ah‚ ah
من میدونم تو چه جور آدمی هستی

Boy don′t try to front‚ I
پسر جون جلو راهم سبز نشو

Know just‚ just‚ what you are‚ ah‚ ah
من میدونم تو چه جور آدمی هستی

You say I am crazy
تو میگی من دیوونه ام

I got you crazy
و تو رو هم دیوونه کردم

You are nothing but a
ولی تو کسی نیستی جز یه

Womanizer
مردِ زن باز

Boy don′t try to front‚ I
پسر جون جلو راهم سبز نشو

Know just‚ just‚ what you are‚ ah‚ ah
من میدونم تو چه جور آدمی هستی

Boy don′t try to front‚ I
پسر جون جلو راهم سبز نشو

Know just‚ just‚ what you are‚ ah‚ ah
من میدونم تو چه جور آدمی هستی

Womanizer‚ woman womanizer
یه مردِ زن باز

You are a womanizer
تو یه مردِ زن باز هستی

Oh‚ womanizer‚ oh
مردِ زن باز

You are a womanizer‚ baby
تو یه مردِ زن باز هستی عزیزم


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️

0/5 (0 نظر)
کامنت ها
  • تارا

    میشه از بریتنی بیشتر بزارید

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️