موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Tears از Clean Bandit ft. Louisa Johnson با زیرنویس
دفعات اجرا شده: 4599 | ارسال توسط: آوریل 25, 2017
موزیک ویدیو Tears از Clean Bandit ft. Louisa Johnson با زیرنویس

Clean Bandit – Tears ft. Louisa Johnson

I tried hard to make you want me
خيلي سخت تلاش كردم تا منو بخواي

But we’re not supposed to be
اما قرار نيست ما باهم باشيم

And the truth will always haunt me
و حقيقت هميشه منو درگير خودش ميكنه

Even though you set me free
با وجود اينكه منو آزاد ميكنه

And my tears flow like the oceans
و اشك هاي من مثل اقيانوس جاري ميشه

As they’re floated in the breeze
وقتي كه با نسيم قطر هاي اشكم شناور ميشن

They were falling in slow motion
اروم اروم شروع به افتادن ميكنن

And they brought me to my knees
و اونا منو به زانو در اوردن(شكست دادن)

Ooh you’re hauting me taunting me you’re all in my brain
تو منو تسخير ميكني،همش تو ذهنم مسخره ام ميكني

Turn off the light and now all that remains
برق خاموش كن و حالا تنها چيزي كه ميمونه

Fills me with doubt and I’m shouting your name out loud
منو پر از شك ميكنه
و من دارم اسمت بلند فرياد ميزنم

Why do you wanna put me through the pain
چرا ميخواي همش باعث درد من شي؟

Now i get the feeling I’ll never escape
احساسي دارم كه هرگز نميتونم ازش فرار كنم

I can’t hide away from the shade of you
نميتونم از سايه تو پنهان شم

( ohh)Tears on the ground, tears on my pillow
اشكم روي زمين و بالشتم ميريزه

You won’t bring me down
تو منو شكست نميدي

And I’ll get over you
و من از تو ميگذرم

These tears will get me through
اين اشك ها منو درگير ميكنه

And I’ll get over you
و من از تو ميگذرم

I,I,I,I,I’ll get over you Uuuuh uuh yeah I,I,I,I,I’ll get over you
و من از تو ميگذرم

When did you lose all your emotion
کي احساست رو نسبت به من از دست دادي؟

When did you become so cruel
كي اينهمه ظالم شدي؟

And if you want to cut me open
و اگر ميخواي زخم هاي كهنه منو باز كني

This says a thousands words about you
هزاران جمله راجع به تو ميگه

And in time I know you’ll leave me
و در ضمن من ميدونم تو منو ترك خواهي كرد

Like a distant memory
مثل يه خاطره ي قديمي

I know love can be so easy
ميدونم كه عشق خيلي ساده ميتونه باشه

If I start by loving me,oh
اگه شروع كنم خودم و دوست داشتن

You’re haunting me, haunting me you’re all in my brain
تو منو تسخير ميكني،همش تو ذهنم مسخره ام ميكني

Turn off the light and now all that remains
برق خاموش كن و حالا تنها چيزي كه ميمونه

Fills me with doubt and I’m shouting your name out loud
منو پر از شك ميكنه
و من دارم اسمت بلند فرياد ميزنم

Why do you wanna put me through the pain
چرا ميخواي همش باعث درد من شي؟

Now i get the feeling I’ll never escape
احساسي دارم كه نميتونم ازش فرار كنم

I can’t hide away from the shade with you
نميتونم از سايه تو پنهان شم

(Ohh)Tears on the ground, tears on my pillow
اشكم روي زمين و بالشتم ميريزه

You won’t bring me down, I’ll get over you
تو منو شكست نميدي

I’ll get over you
و من از تو ميگذرم

Tears on the ground, rain in my window
اشکام رو زمين،بارون به پنچره اتاقم ميباره

The pain washes out and I’ll get over you
درد شسته ميشه و من از تو خواهم گذشت

These tears will get me through
اين اشك ها منو درگير ميكنه

And I’ll get over you
و من از تو ميگذرم

I’ll get over you
و من از تو ميگذرم

I,I,I,I,I’ll get over you Uuuuh uuh yeah I,I,I,I,I’ll get over you
و من از تو ميگذرم

I don’t need you to call me tonight
نيازي ندارم امشب بهم زنگ بزني

I don’t need you to see me if I’m alright
نيازي ندارم چك كني ببيني خوبم يا نه

You left me so leave me I’m fine
تو تركم كردي،الانم برو،من حالم خوبه

I’ll be here getting along with my life
من اينجا خواهم بود و با زندگي ميسازم

Tears on the ground, tears on my pillow
اشكم روي زمين و بالشتم ميريزه

You won’t bring me down and I’ll get over you
تو منو شكست نميدي
و من از تو ميگذرم

Rain in my window the pain washes out, and I’ll get over you
بارون به پنجره اتاقم ميباره و درد شسته ميشه

Tears on the ground, rain in my window
اشکام رو زمين،بارون به پنچره اتاقم ميخوره

The pain washes out, and I’ll get over you uuh yeah yeah
بارون ميباره و درد و ميشوه ميبره و من از تو ميگذرم

I,I,I,I,I’ll get over you
از تو ميگذرم

I’ll get over you
از تو ميگذرم

کامنت ها