موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Machine Gun Kelly, Camila Cabello بنام Bad Things با زیرنویس
Plays : 976 | Date added : آوریل 25, 2017
موزیک ویدیو Machine Gun Kelly, Camila Cabello بنام Bad Things با زیرنویس

Machine Gun Kelly, Camila Cabello – Bad Things

Am I out of my head?
‎عقل از سرم پریده

Am I out of my mind?
‎عقل از سرم پریده

If you only knew the bad things I like
‎اگه تو فقط چیزای بدی که من دوست دارمو میدونستی

Don’t think that I can explain it
‎فکر نکن میتونم اینو توضیح بدم

What can I say, it’s complicated
‎چی میتونم بگم,پیچیدس

Don’t matter what you say
‎مهم نیست چی میگی

Don’t matter what you do
‎مهم نیست چکار میکنی

I only wanna do bad things to you
‎من فقط میخوام كاراي بدي در حقت كنم

So good, that you can’t explain it
‎خیلی خوبه, که نمیتونی توضیحش بدی

What can I say, it’s complicated
‎چی میتونم بگم,پیچیدس

Nothing’s that bad
‎هیچی به این بدی نیست

If it feels good
‎اگه به نظر خوب میاد

So you come back
‎پس تو برگشتی

Like I knew you would
‎مثل اینکه من میدونم تو خواهی برگشت

And we’re both wild
‎و هر دوی ما وحشی هستیم

And the night’s young
سرِ شبِ

And you’re my drug
‎و تو داروی منی

Breathe you in ’til my face numb
‎تو را تنفس خواهم کرد تا صورتم کرخت شود

Drop it down to that bass drum
آن را پایین بینداز تا طبل بزرگ ضرب شود

I got what you dream about
‎من فهمیدم چیزی رو که تو در موردش خواب میبینی

Nails scratchin’ my back tatt
‎ناخنها پشت مرا خراش می اندازند

Eyes closed while you scream out
‎چشمها بسته اند هنگامی که تو فریاد میزنی

And you keep me in with those hips
‎و تو مرا با آن ران ها نگه میداری

While my teeth sink in those lips
‎وقتی دندانهای من در آن لبها فرو رفته اند

While your body’s giving me life
‎هنگامی که بدن تو به من زندگی می بخشد

And you suffocate in my kiss
‎و تو در بوسه من خاموش میشوی

Then you said
‎سپس میگویی

I want you forever
‎من تو را برای همیشه میخواهم

Even when we’re not together
‎حتی وقتی ما با هم نیستیم

Scars on my body so I can take you wherever
‎جای زخمها روی بدنم هست پس میتونم تو را به همه جا ببرم

I want you forever
‎من تو را برای همیشه میخواهم

Even when we’re not together
‎حتی وقتی ما با هم نیستیم

Scars on my body I can look at you whenever
‎جای زخمها روی بدنم هست پس میتونم تو را به همه جا ببرم

Am I out of my head?
‎عقل از سرم پریده

Am I out of my mind?
‎عقل از سرم پریده

If you only knew the bad things I like
‎اگه تو فقط چیزای بدی که من دوست دارمو میدونستی

Don’t think that I can explain it
‎فکر نکن میتونم اینو توضیح بدم

What can I say, it’s complicated
‎چی میتونم بگم,پیچیدس

Don’t matter what you say
‎مهم نیست چی میگی

Don’t matter what you do
‎مهم نیست چکار میکنی

I only wanna do bad things to you
‎من فقط میخوام كاراي بدي در حقت كنم

So good, that you can’t explain it
‎خیلی خوبه, که نمیتونی توضیحش بدی

What can I say, it’s complicated
‎چی میتونم بگم,پیچیدس

I can’t explain it
‎نمیتونم توضیحش بدم

I love the pain
‎من درد رو دوست دارم

And I love the way your breath
Numbs me like novacaine
‎‎مرا مانند نواکایین کرخت میکند ‎و نفس کشیدنت رو دوست دارم

And we are
‎و هر دوی ما

Always high
‎همیشه نشئه

Keep it strange
اينو يه حالت عجيب نگه ميداريم

Okay, yeah, I’m insane
‎خوب, اره, من دیوانه ام

But you the same
‎اما تو هم مثل منی

Let me paint the picture
‎بگذار عکس را نقاشي كنم

Couch by the kitchen
‎نیمکت در کنار آشپزخانه

Nothin’ but your heels on
‎هیچی فقط پاشنه های تو بالا هستند

Losin’ our religion
‎دين خود را از دست میدهیم

You’re my pretty little vixen
‎تو زن شرور زیبای کوچک من هستی

And I’m the voice inside your head
‎و من صدایی درون سر تو هستم

That keeps telling you to listen to all the bad things I say
‎که مدام به تو میگوید گوش بده به همه چیزهای بدی که میگویم گوش بده

And you said
‎و تو گفتی

I want you forever
‎من تو را برای همیشه میخواهم

Even when we’re not together
‎حتی وقتی ما با هم نیستیم

Scars on my body so I can take you wherever
‎جای زخمها روی بدنم هست پس میتونم تو را به همه جا ببرم

I want you forever
‎من تو را برای همیشه میخواهم

Even when we’re not together
‎حتی وقتی ما با هم نیستیم

Scars on my body I can look at you whenever
‎جای زخمها روی بدنم هست پس میتونم تو را به همه جا ببرم

Am I out of my head?
‎عقل از سرم پریده

Am I out of my mind?
‎عقل از سرم پریده

If you only knew the bad things I like
‎اگه تو فقط چیزای بدی که من دوست دارمو میدونستی

Don’t think that I can explain it
‎فکر نکن میتونم اینو توضیح بدم

What can I say, it’s complicated
‎چی میتونم بگم,پیچیدس

Don’t matter what you say
‎مهم نیست چی میگی

Don’t matter what you do
‎مهم نیست چکار میکنی

I only wanna do bad things to you
‎من فقط میخوام كاراي بدي در حقت كنم

So good, that you can’t explain it
‎خیلی خوبه, که نمیتونی توضیحش بدی

What can I say, it’s complicated
‎چی میتونم بگم,پیچیدس

The way we love, is so unique
‎اونطور که ما عاشقیم هميم،بي همتاست

And when we touch, I’m shivering
‎و وقتی در تماسیم, من میلرزم

And no one has to get it
‎و هیچکس نمیفهمد

Just you and me
‎فقط تو و من

Cause we’re just living
Between the sheets
‎بین کاغذها ‎چون ما فقط زنگی میکنیم

I want you forever
‎من تو را برای همیشه میخواهم

Even when we’re not together
‎حتی وقتی ما با هم نیستیم

Scars on my body so I can take you wherever
‎جای زخمها روی بدنم هست پس میتونم تو را به همه جا ببرم

I want you forever
‎من تو را برای همیشه میخواهم

Even when we’re not together
‎حتی وقتی ما با هم نیستیم

Scars on my body I can look at you whenever
‎جای زخمها روی بدنم هست پس میتونم تو را به همه جا ببرم

Am I out of my head?
‎عقل از سرم پریده

Am I out of my mind?
‎عقل از سرم پریده

If you only knew the bad things I like
‎اگه تو فقط چیزای بدی که من دوست دارمو میدونستی

Don’t think that I can explain it
‎فکر نکن میتونم اینو توضیح بدم

What can I say, it’s complicated
‎چی میتونم بگم,پیچیدس

Don’t matter what you say
‎مهم نیست چی میگی

Don’t matter what you do
‎مهم نیست چکار میکنی

I only wanna do bad things to you
‎من فقط میخوام كاراي بدي در حقت كنم

So good, that you can’t explain it
‎خیلی خوبه, که نمیتونی توضیحش بدی

What can I say, it’s complicated
‎چی میتونم بگم,پیچیدس

Comments