موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو There’s Nothing Holding Me Back از Shawn Mendes با زیرنویس
دفعات اجرا شده: 8388 | ارسال توسط: ژوئن 25, 2017
موزیک ویدیو There’s Nothing Holding Me Back از Shawn Mendes با زیرنویس

Shawn Mendes – There’s Nothing Holding Me Back

♪ I WANNA FOLLOW
WHERE SHE GOES ♪
ميخوام هرجا ميره برم دنبالش

♪ I THINK ABOUT
HER AND SHE KNOWS IT ♪
من بهش فكر ميكنم و اون خودشم ميدونه

♪ I WANNA LET HER TAKE CONTROL ♪
ميخوام بذارم همه چيز رو كنترل كنه

♪ ‘CAUSE EVERY TIME
THAT SHE GETS CLOSE, YEAH ♪
چون هرسري كه بهم نزديك ميشه

♪ SHE PULLS ME IN
ENOUGH TO KEEP ME GUESSING ♪
به اندازه ي كافي بهم فشار مياد كه مدام فكر كنم

♪ AND MAYBE I SHOULD
STOP AND START CONFESSING ♪
و شايد بايد شروع كنم به اعتراف كردن و اعتراف نكردن

♪ CONFESSING, YEAH ♪
اعتراف كردن،اره

♪ OH, I’VE BEEN SHAKING ♪
داشتم ميلرزيدم

♪ I LOVE IT WHEN YOU GO CRAZY ♪
دوست دارم وقتي ديوونه ميشي

♪ YOU TAKE ALL MY INHIBITIONS ♪
تو كاري ميكني كه نميتونم جلوي احساساتم رو بگيرم

♪ BABY, THERE’S
NOTHING HOLDING ME BACK ♪
عزيزم،چيزي نميتونه مانع من بشه

♪ YOU TAKE ME PLACES
THAT TEAR UP MY REPUTATION ♪
تو منو جاهايي ميبري كه شهرتم رو خدشه دار ميكنه

♪ MANIPULATE MY DECISIONS ♪
تصميمم رو گرفتم

♪ BABY, THERE’S
NOTHING HOLDING ME BACK ♪
عزيزم،چيزي نميتونه مانع من بشه

♪ THERE’S NOTHING
HOLDING ME BACK ♪
عزيزم،چيزي نميتونه مانع من بشه

♪ THERE’S NOTHING
HOLDING ME BACK ♪
عزيزم،چيزي نميتونه مانع من بشه

♪ SHE SAYS THAT
SHE’S NEVER AFRAID ♪
اون ميگه كه هيچوقت نميترسه

♪ JUST PICTURE EVERYBODY NAKED ♪
فقط همه رو لخت،تصور ميكنه

♪ SHE REALLY
DOESN’T LIKE TO WAIT ♪
اون واقعا از انتظار خوشش نمياد

♪ NOT REALLY INTO HESITATION ♪
از دودلي هم خوشش نمياد

♪ PULLS ME IN ENOUGH
TO KEEP ME GUESSING ♪
به اندازه ي كافي بهم فشار مياد كه مدام فكر كنم

♪ AND MAYBE I SHOULD
STOP AND START CONFESSING ♪
و شايد بايد شروع كنم به اعتراف كردن و اعتراف نكردن

♪ CONFESSING, YEAH ♪
اعتراف كردن،اره

♪ OH, I’VE BEEN SHAKING ♪
داشتم ميلرزيدم

♪ I LOVE IT WHEN YOU GO CRAZY ♪
دوست دارم وقتي ديوونه ميشي

♪ YOU TAKE ALL MY INHIBITIONS ♪
تو كاري ميكني كه نميتونم جلوي احساساتم رو بگيرم

♪ BABY, THERE’S
NOTHING HOLDING ME BACK ♪
عزيزم،چيزي نميتونه مانع من بشه

♪ YOU TAKE ME PLACES
THAT TEAR UP MY REPUTATION ♪
تو منو جاهايي ميبري كه شهرتم رو خدشه دار ميكنه

♪ MANIPULATE MY DECISIONS ♪
تصميمم رو گرفتم

♪ BABY, THERE’S
NOTHING HOLDING ME BACK ♪
عزيزم،چيزي نميتونه مانع من بشه

♪ THERE’S NOTHING
HOLDING ME BACK ♪
عزيزم،چيزي نميتونه مانع من بشه

♪ ‘CAUSE IF WE LOST OUR MINDS
AND WE TOOK IT WAY TOO FAR ♪
چون اگه ما عقلمون رو از دست ميداديم و مینداختیمش دور

♪ I KNOW WE’D BE ALRIGHT,
I KNOW WE WOULD BE ALRIGHT ♪
ميدونم همه چيز بينمون درست ميشد

♪ IF YOU WERE BY MY SIDE
AND WE STUMBLED IN THE DARK ♪
اگر تو كنار من بودي
و در تاريكي تلو تلو ميخورديم

♪ I KNOW WE’D BE ALRIGHT,
I KNOW WE WOULD BE ALRIGHT ♪
ميدونم همه چيز بينمون درست ميشد

♪ ‘CAUSE IF WE LOST OUR MINDS
AND WE TOOK IT WAY TOO FAR ♪
چون اگه ما عقلمون رو از دست ميداديم
و مینداختیمش دور

♪ I KNOW WE’D BE ALRIGHT,
I KNOW WE WOULD BE ALRIGHT ♪
ميدونم همه چيز بينمون درست ميشد

♪ IF YOU WERE BY MY SIDE
AND WE STUMBLED IN THE DARK ♪
اگر تو كنار من بودي
و در تاريكي تلو تلو ميخورديم

♪ I KNOW WE’D BE ALRIGHT,
I KNOW WE WOULD BE ALRIGHT ♪
ميدونم همه چيز بينمون درست ميشد

♪ OH, I’VE BEEN SHAKING ♪
داشتم ميلرزيدم

♪ I LOVE IT WHEN YOU GO CRAZY ♪
دوست دارم وقتي ديوونه ميشي

♪ YOU TAKE ALL MY INHIBITIONS ♪
تو كاري ميكني كه نميتونم جلوي احساساتم رو بگيرم

♪ BABY, THERE’S
NOTHING HOLDING ME BACK ♪
عزيزم،چيزي نميتونه مانع من بشه

♪ YOU TAKE ME PLACES
THAT TEAR UP MY REPUTATION ♪
تو منو جاهايي ميبري كه شهرتم رو خدشه دار ميكنه

♪ MANIPULATE MY DECISIONS ♪
تصميمم رو گرفتم

♪ BABY, THERE’S
NOTHING HOLDING ME BACK ♪
عزيزم،چيزي نميتونه مانع من بشه

♪ THERE’S NOTHING
HOLDING ME BACK ♪
عزيزم،چيزي نميتونه مانع من بشه

♪ I FEEL SO FREE WHEN
YOU’RE WITH ME, BABY ♪
وفتی با منی،خیلی احساس آزادی میکنم

♪ BABY, THERE’S
NOTHING HOLDING ME BACK ♪
عزيزم،چيزي نميتونه مانع من بشه

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️