موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Something In The Way You Move از Ellie Goulding با زیرنویس
دفعات اجرا شده: 6430 | ارسال توسط: ژوئن 30, 2017
موزیک ویدیو Something In The Way You Move از Ellie Goulding با زیرنویس

Ellie Goulding – Something In The Way You Move

It’s the strangest feeling
اين عجيب ترين حس هست

Feeling this way for you
همين حسي که نسبت به تو دارم

There’s something in the way you move
يه چيزي توي طرز رقصيدت وجود داره

Something in the way you move
يه چيزي توي طرز رقصيدنت

With you I’m never healing
با تو من هيچوقت دردهام التيام بخشيده نميشه

It’s heartache through and through
هميشه و هميشه اين قلب درد هست

There’s something in the way you move
يه چيزي توي طرز رقصيدت وجود داره

Don’t know what it is you do
من نميدونم اين چه کاريه که تو انجام ميدي

Not one bone in your body good
enough for me
هيچکدوم از استخوناي بدنم واسه من کافي نيستن

But this heart is open,
bloodstain on my sleeve
اما اين قلب پذيراي عشق است و يه لکه خون روي آستينم

When our eyes meet, I can only
see the end
وقتي همديگرو ميبينيم،ميتونم آخرشو ببينم

But tonight I’m here yours again
اما امشب اينجام، دوباره مال تو هستم

But tonight I’m gonna lose it all
اما امشب ميخوام همه چي رو از دست بدم

Playing with fire, I was the
first to fall
ميخوام با آتش بازي کنم، اولين بود که شکست ميخورم

Heart is sinking like a cannonball
قلبم مثل يه گلوله توپ داره غرق ميشه

Baby kill it, what’re you waiting for?
عزيزم ،اين حسي که داري رو بکش،منتظر چي هستي؟

Something in the way you move
يه چيزي توي رقصیدنت هست

Something in the way you do it
يه چيزي توي کاري که تو انجام ميدي هست

Something in the way you move
يه چيزي توي رقصیدنت هست

Something in the way you move
يه چيزي توي رقصیدنت هست

Something in the way you do it
يه چيزي توي کاري که تو انجام ميدي هست

Something in the way you move
يه چيزي توي رقصیدنت هست

There’s an evil night air, the
stars don’t shine tonight
يه وحشتي توي فضاي امشب هست
که ستاره ها نمیدرخشن

Something in the way you do
یه چیزی توی طرز انجام دادنت هست

Something in the way you
یه چیزی توی طرز انجام دادنت

Push me closer, further
من رو نزديکتر بيار،نزديکتر

Break me just enough
خيلي خوب منو مطيع خودت کن

Your lies always seem so true
دروغ هاي تو هميشه راست به نظر ميرسن

There’s nothing left for me to lose
چيزي براي از دست دادن ندارم

There’s not one thing I can do
to change your ways
کاري نمونده که بتونم انجام بدم که نظرتو عوض کنم

But I can’t sit back and take
the lonely days
اما ميتونم پا پس بکشم و اين روزهاي تنهايي رو سپري کنم

When our eyes meet, I can only
see the end
وقتي که همديگرو ميبينيم،ميتونم آخرشو ببينم

And tonight the rain pours again
و امشب باران دوباره ميباره

But tonight I’m gonna lose it all
امشب دوباره میبازم

Playing with fire, I was the
first to fall
با آتش بازی میکنم،اولین شکستم بود

Heart is sinking like a cannonball
قلبم مثل يه گلوله توپ داره غرق ميشه

Baby kill it, what’re you waiting for?
عزيزم ،اين حسي که داري رو بکش،منتظر چي هستي؟

Something in the way you move
یه چیزی توی رقصیدنت وجود داره

Something in the way you do it
یه چیزی توی طرز انجام دادنت وجود داره

Something in the way you move
یه چیزی توی رقصیدنت وجود داره

Something in the way you move
یه چیزی توی رقصیدنت وجود داره

Something in the way you do it
یه چیزی توی طرز انجام دادنش وجود داره

Something in the way you move
یه چیزی توی رقصیدنت وجود داره

But tonight I’m gonna lose it all
اما امشب همه چیزمو میبازم

Playing with fire, I was the
first to fall
بازی با آتش،اولین شکستم بود

Heart is sinking like a cannonball
قلبم مثل يه گلوله توپ داره غرق ميشه

Baby kill it, what’re you waiting for?
عزيزم ،اين حسي که داري رو بکش،منتظر چي هستي؟

Something in the way you move
يه چيزي توي طرز رقصيدت وجود داره

Something in the way you do it
یه چیزی توی طرز انجام دادنت وجود داره

Something in the way you move
يه چيزي توي طرز رقصيدت وجود داره

Something in the way you move
يه چيزي توي طرز رقصيدت وجود داره

Something in the way you do it
یه چیزی توی طرز انجام دادنت وجود داره

Something in the way you move
يه چيزي توي طرز رقصيدت وجود داره

Something in the way you move
يه چيزي توي طرز رقصيدت وجود داره

Something in the way you do it
یه چیزی توی طرز انجام دادنت وجود داره

Something in the way you move
يه چيزي توي طرز رقصيدت وجود داره

Something in the way you move
يه چيزي توي طرز رقصيدت وجود داره

Something in the way you do it
یه چیزی توی طرز انجام دادنت وجود داره

Something in the way you move
یه چیزی توی طرز انجام دادنت وجود داره

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️