موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Popular Song از MIKA ft. Ariana Grande با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2615 | ارسال توسط: جولای 4, 2019
موزیک ویدیو Popular Song از MIKA ft. Ariana Grande با زیرنویس فارسی و انگلیسی

MIKA – Popular Song ft. Ariana Grande

You were the popular one‚

the popular chick

تو آدم محبوبی بودی

دختر محبوب

It is what it is‚ now I am popular ish

همینه که هست، حالا من اون آدم محبوبِ هستم

Standing on the field with

your pretty pompoms

حالا من اینجا با دوست دخترت رو زمین تو ایستادم

Now You are working at the movie

selling popular corn

حالا تو داری رو فیلم محبوب و پر فروشت کار میکنی

I could have been a mess

but I never went wrong

من میتونستم داغون باشم ولی هیچ وقت خطا نرفتم

′Cause I am putting down my

story in a popular song

چون من دارم داستانم رو تو یه آهنگ محبوب مینویسم

I said I am putting down my

story in a popular song

گفتم که من دارم داستانم رو تو یه آهنگ محبوب مینویسم

My problem‚ I never was a model

مشکلم اینه که من هیچ وقت مدل نبودم

I never was a scholar

هیچوقت شاگرد اول نبود

But you were always popular

ولی تو همیشه محبوب بودی

You were singing‚ all the

songs I don′t know

تو آهنگ هایی رو میخوندی که من نمیشناسم

Now You are in the front row

حالا تو سر صف (گوش دادن به آهنگ)وایسادی

′Cause my song is popular

چون آهنگ من محبوبه

Popular‚ I know about popular

محبوب، میدونم محبوبیت چه جوریه

It is not about who you

are or your fancy car

موضوع سر تو و ماشین رویاییت نیست

You are only ever who you were

تو فقط همونی هستی که بودی

Popular‚ I know about popular

محبوب، میدونم محبوبیت چه جوریه

And all that you have to

do‚ is be true to you

و تنها کاری که باید انجلم بدی اینه که با خودت رو راست باشی

That′s all you ever need to know

این تنها چیزیه که تو باید بدونی

So catch up‚ ′cause you got

an awful long way to go

پس زودباش یه کاری بکن چون تو به مرور زمان بدتر شدی

So catch up‚ ′cause you got

an awful long way to go

پس زودباش یه کاری بکن چون تو به مرور زمان بدتر شدی

I was on the lookout

for someone to hate

من همیشه هدف مناسبی بودم

واسه کسی که بخود ازم متنفر باشه

Picking on me like a dinner plate

برای من قلدر بازی در میاری

You hid during classes

and in between them

سر کلاسا و بین کلاسا همش منو میزدی

Dunked me in the toilets now

It is you that cleans them

مجبورم میکردی که آب کاسه توالت رو بخورم

ولی حالا خودت نظافتشون میکنی

You tried to make me feel bad

with the things you do

با کارایی که میکردی سعی میکردی بهم حس بَدی بِدی

It ain′t so funny when

the joke′s on you

اصلا خنده دار نیست وقتی همه دارن مسخره ات میکنن

Ooh‚ the joke′s on you

دارن مسخره ات میکنن

Got everyone′s laughing‚ got

everyone clapping‚ asking

کاری میکنی همه بخندن و تشویقت کنن و بپرسن که

How come you look so cool?

چه جوری انقدر باحال هستی؟

′Cause that′s the only thing that

I learnt at school‚ boy

چون این تنها چیزیه که تو مدرسه یاد گرفتی عزیزم

I said that′s the only thing

I learnt at school

گفتم: این تنها چیزیه که تو مدرسه یاد گرفتی عزیزم

My problem‚ I never was a model

مشکلم اینه که من هیچ وقت مدل نبودم

I never was a scholar

هیچوقت شاگرد اول نبود

But you were always popular

ولی تو همیشه محبوب بودی

You were singing‚ all the

songs I don′t know

تو آهنگ هایی رو میخوندی که من نمیشناسم

Now You are in the front row

حالا تو سر صف (گوش دادن به آهنگم)وایسادی

′Cause my song is popular

چون آهنگ من محبوبه

Popular‚ I know about popular

محبوب، میدونم محبوبیت چه جوریه

It is not about who you

are or your fancy car

موضوع سر تو و ماشین رویاییت نیست

You are only ever who you were

تو فقط همونی هستی که بودی

Popular‚ I know about popular

محبوب، میدونم محبوبیت چه جوریه

And all that you have to

do‚ is be true to you

و تنها کاری که باید انجلم بدی اینه که با خودت رو راست باشی

That′s all you ever need to know

این تنها چیزیه که تو باید بدونی

So catch up‚ ′cause you got

an awful long way to go

پس زودباش یه کاری بکن چون تو به مرور زمان بدتر شدی

So catch up‚ ′cause you got

an awful long way to go

پس زودباش یه کاری بکن چون تو به مرور زمان بدتر شدی

All you ever need to know

این تنها چیزیه که تو باید بدونی

You are only ever who you were

تو فقط همونی هستی که بودی

All you ever need to know

این تنها چیزیه که تو باید بدونی

You are only ever who you were

تو فقط همونی هستی که بودی

Popular‚ I know about popular

محبوب، میدونم محبوبیت چه جوریه

It is not about who you

are or your fancy car

موضوع سر تو و ماشین رویاییت نیست

You are only ever who you were

تو فقط همونی هستی که بودی

Popular‚ I know about popular

محبوب، میدونم محبوبیت چه جوریه

It is not about who you

are or your fancy car

موضوع سر تو و ماشین رویاییت نیست

You are only ever who you were

تو فقط همونی هستی که بودی

Popular‚ I know about popular

محبوب، میدونم محبوبیت چه جوریه

And all that you have to

do‚ is be true to you

و تنها کاری که باید انجلم بدی اینه که با خودت رو راست باشی

That′s all you ever need to know

این تنها چیزیه که تو باید بدونی

It is all you ever need to know

این تنها چیزیه که تو باید بدونی

0/5 (0 نظر)
کامنت ها
  • Ff

    شماکه اینقدرزحمت میکشین وبه روزهستین لطفاموزیک ویدیوهایshawn mendsبنامyouthوlost in japan

    • Saeed Avril

      هر دو خیلی وقته ترجمه شده ..و در حال اماده سازی هستن تا بزاریم تو سایت