موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Little Things از One Direction با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 3461 | ارسال توسط: مارس 10, 2019
موزیک ویدیو Little Things از One Direction با زیرنویس فارسی و انگلیسی

One Direction – Little Things

Your hand fits in mine like
It is made just for me
دستات دقیقا تو دستام جا میشه (فیت دستامه)، مثل اینکه فقط برای من ساخته شدن

But bear this mind it was meant to be
اما اینو یادت باشه، اینا اینطوری ساخته شدن که همینجوری باشن (این تقدیره، منظورش دستاشونه)

And I am joining up the dots with
the freckles on your cheks
و لکه های روی صورتت رو به خالهای رو گونه ت وصل میکنم

And it all makes sense to me
و همه ی اینارو میفهمم

I know You have never loved the crinkles
by your eyes when you smile
میدونم که هیچوقت خط های زیر چشمت رو وقتی میخندی دوست نداشتی

You have never loved your
stomach or your thighs
هیچوقت شکمت یا رون پات رو دوست نداشتی

The dimples in your back at
the bottom of your spine
گودی کمرت، پایین ستون فقراتت رو دوست نداشتی

But I will love them endlessly
اما اونارو (چیزایی که دوست نداشت) بیحد و اندازه دوست دارم

I won′t let these little things
slip out of my mouth
نمیزارم این چیزای کوچیک از دهنم بیان بیرون

But if I do‚ It is you‚ oh
It is you‚ they add up to
اما اگه انجامش دادم، این تویی، اوه، این تویی، اونا بفهمن که

I am in love with you and
all these little things
من عاشق توام و همه ی این چیزای کوچیک

You can′t go to bed without
a cup of tea
بدون یه فنجون چای نمیتونی بری بخوابی (داره به تمسخر این حرفو میزنه، چای کافئین داره و بی خوابی میاره)

Maybe that′s the reason that
you talk in your sleep
شاید این دلیلی باشه که تو خواب حرف میزنی

And all those conversations are
the secrets that I keep
و همه این گفتگو ها رازهایی اند که من نگهشون میدارم

Though it makes no sense to me
در حالیکه هیچ معنی برام ندارن

I know You have never loved the
sound of your voice on tape
میدونم که هیچوقت صدای خودتو توی وویس نوار دوست نداشتی

You never want to know
how much you weigh
هیچوقت نمیخواستی بدونی چند کیلویی (وزنت چقدره)

You still have to squeeze
into your jeans
تو هنوز باید شلوارجین پات کنی

But You are perfect to me
ولی (بازم) برام بهترینی

I won′t let these little things
slip out of my mouth
نمیزارم این چیزای کوچیک از دهنم بیان بیرون

But if It is true‚ It is you‚
It is you‚ they add up to
ولی اگه درسته، این تویی، این تویی، اونا بفهمن که

I am in love with you and
all these little things
من تو و همه اون چیزای کوچیک رو دوست دارم

You never love yourself half
as much as I love you
هیچوقت خودتو نصف اون چیزی که من دوست دارم دوست نداشتی

You′ll never treat yourself right
darling but I want you to
عزیزم هیچوقت با خودت درست رفتار نمیکنی ولی من ازت میخوام که اینکارو بکنی

If I let you know‚ I am here for you
اگه بزارم بفهمی، من برای تو اینجا میمونم

Maybe you′ll love yourself
like I love you oh
شاید خودتو اونجوری من دوست دارم دوست داشته باشی، اوه

I have just let these little
things slip out of my mouth
فقط گذاستم این چیزای کوچیک از دهنم بیان بیرون

Because It is you‚ oh It is you‚
It is you they add up to
چونکه این تویی، اوه این تویی، این تویی که اونا بفهمن

And I am in love with you (all
these little things)
و من دوست دارم (همه ی این چیزای کوچیک)

I won′t let these little things
slip out of my mouth
نمیزام این چیزای کوچیک از دهنم بیان بیرون

But if It is true‚ It is you‚
It is you they add up to
اما این تویی، این تویی، این تویی که اونا بفهمن

I am in love with you‚ and
all your little things
من تو و همه ی چیزای کوچیکت رو دوست دارم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️