موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Best Fake Smile از james bay با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4449 | ارسال توسط: اکتبر 8, 2016
موزیک ویدیو Best Fake Smile از james bay با زیرنویس فارسی و انگلیسی

James Bay – Best Fake Smile

 

NO YOU DON’T HAVE TO WEAR
YOUR BEST FAKE SMILE
نيازي نيست که به تظاهر لبخند بزني

DON’T HAVE TO STAND
THERE AND BURN INSIDE
نيازي نيست اينجا بايستي و از داخل بسوزي

IF YOU
DON’T LIKE IT
اکه از اين خوشت نمياد

SHE’S WORKING LATE AND
MAKING EYES AT THE DOOR
اون تا ديروقت کار ميکنه و چشم به در دوخته

SHE’S SICK OF EVERYBODY
UP ON HER FLOOR
و از همه ي ادماي روز زمين(دور و ورش)خسته است

SHE WANTS THE SUN IN HER EYES
BUT ALL SHE GETS IS IGNORED
ميخواد توجه ديگران رو مثل خورشيد به خودش جلب کنه ولي هرچي سعي ميکنه مورد بي توجهي قرار ميگيره

SHE USED TO PUT IT OUT
AND GET IT ALL BACK
قبلنا راحت نشونش ميداد و پسش ميگرفت

BUT NOW SHE’S SLIPPING
TRYING TO CARRY THE ACT
ولي الان هي کم مياره و فيلم بازي کردن سخت شده براش

SHE’S SWEATING
UNDER THE LIGHTS,
شرمنده شده تو توجه ديگران

NOW SHE’S
BEGINNING TO CRACK
الان ديگه داره کم مياره

NO YOU DON’T HAVE TO WEAR
YOUR BEST FAKE SMILE
نيازي نيست بهترين لبخند ساختگيتو به رخ بکشي

DON’T HAVE TO STAND
THERE AND BURN INSIDE
نياز نيست اونجا بشيني و از داخل بسوزي

IF YOU
DON’T LIKE IT
اگه خوشت نمياد

AND YOU DON’T HAVE TO
CARE SO DON’T PRETEND
تو نبايد واست مهم باشه پس تظاهر نکن

NOBODY NEEDS A
BEST FAKE FRIEND
هيچکس به بهترين دوستي که واقعي نباشه نياز نداره

OH OH OH
DON’T HIDE IT
اوه نه مخفيش نکن

NO HESITATION NOW SHE
GETS UP AND WALKS
نه شک نکن اون الان بلند ميشه و راه ميره

HE THINKS OF ALL THE PAIN
AND PRIDE THAT THEY CAUSED
اون به همه ي درد و غروري که اونا باعثش بودن فکر ميکنه

SHE EMPTIED ALL THE
TIP JARS AND WON’T GET
BACK WHAT SHE LOST
اون همه ي صندوق هاي انعام رو خالي کرده و ديگه نميتونه چيزي که از دست داده رو دوباره به دست بياره

OUTSIDE THE WINDOW WITH
TWO FINGERS TO SHOW
از بيرون شيشه با نشون دادن دوتا انگشت

SHE LIFTS HER HEAD UP JUST
TO BLOW OUT THE SMOKE
اون سرشو مياره بالا که فقط دود رو فوت کنه بيرون

SHE DOESN’T HAVE TO
LOOK BACK TO KNOW
WHERE SHE’S GOTTA GO
اون نيازي نداره برگرده به عقب نگاه کنه تا بدونه کجا داره ميره

NO YOU DON’T HAVE TO WEAR
YOUR BEST FAKE SMILE
نه تو مجبور نيستي الکي(به تظاهر)بخندي

DON’T HAVE TO STAND
THERE AND BURN INSIDE
نيازي نيست اينجا بايستي و از داخل بسوزي

OH OH OH IF
YOU DON’T LIKE IT
اوه اگه تو از اين خوشت نمياد

AND YOU DON’T HAVE TO
CARE SO DON’T PRETEND
و تو نبايد واست همه باشه پس تظاهر نکن

NOBODY NEEDS A
BEST FAKE FRIEND
هيچ کس به بهترين دوست غيرواقعي نياز نداره

OH OH OH
DON’T HIDE IT
اوه مخفيش نکن

IF YOU DON’T BLEED IT, YOU
DON’T NEED IT ANYMORE
وقتي گداييش نميکني ديگه نيازي بهش نداري

IF YOU DON’T NEED IT, GET UP
AND LEAVE IT ON THE FLOOR
? NO MORE BELIEVING LIKE IT’S
A VOICE YOU CAN’T IGNORE ?
اگه نيازي بهش نداري پاشو برو و ولش کن روي زمين

IF YOU DON’T NEED IT
اگه نيازي بهش نداري، نيازي نداري بش ديگه

AND YOU DON’T HAVE TO
WEAR YOUR BEST FAKE SMILE
و نيازي نيست بهترين لبخند ساختگيتو به رخ بکشي

DON’T HAVE TO STAND
THERE AND BURN INSIDE
نميخواد اونجا بايستي و از داخل بسوزي

IF
YOU DON’T LIKE IT ?
اگه خوشت نمياد

AND YOU DON’T HAVE TO
CARE SO DON’T PRETEND
و مجبور نيستي اهميت بدي پس الکي فيلم بازي نکن

NOBODY NEEDS A
BEST FAKE FRIEND
هيچکي به يه دوست صميمي ساختگي نياز نداره

DON’T HIDE IT
اينو پنهان نکن

NO YOU DON’T HAVE TO
WEAR YOUR BEST FAKE SMILE
نه مجبور نيستي بهترين لبخند ساختگيتو به رخ بکشي

DON’T HAVE TO STAND
THERE AND BURN INSIDE
مجبور نيستي اونجا بايستي و از داخل بسوزي

IF
YOU DON’T LIKE IT
اگه خوشت نمياد

IF
YOU DON’T LIKE IT
اگه خوشت نمياد

0/5 (0 نظر)
کامنت ها