موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Don’t Lie از The Black Eyed Peas با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4531 | ارسال توسط: دسامبر 4, 2017
موزیک ویدیو Don’t Lie از The Black Eyed Peas با زیرنویس فارسی و انگلیسی

The Black Eyed Peas – Don’t Lie

 

Yeah
آره

Uh huh

La da da da da

Sorry sorry sorry sorry
متاسفم متاسفم متاسفم متاسفم

Hey, baby my nose is getting big
هي عزيزم..دماغم داره دراز ميشه

I noticed it be growing when I been telling them fibs
دراز شدنش رو فهميدم وقتي که داشتم بهشون جفنگ ميگفتم

Now you say your trust’s gettin’ weaker
الان تو ميگي که اعتمادت داره ضعيف تر ميشه

Probably ‘cos my lies just started gettin’ deeper
احتمالا چون دروغ هاي من دهره عميق تر ميشه

And the reason for my
confession is that I learn my lesson
دليل آشفتگي من اينه که من درسمو ياد گرفتم

And I really think you have to know the truuth
و واقعا احساس ميکنم که تو بايد حقيقت رو بدوني

Because I lied and I cheated and I lied a little more
چون من دروغ گفتم و خيانت کردم و بازم دروغ گفتم

But after I did it I don’t know what I did it for
اما حالا ک گذشته نميدونم چرا اينکارو کردم

I admit that I have been a little immature
اعتراف ميکنم که من نابالغ بودم

with your heart like I was the pre-da-tor
من شکارچي قلبت بودم

In my book of lies I was the editor
توي کتاب دروغ هام من ويرايشگر بودم

And the author
و نويسنده

I forged my signature
امضا رو فراموش کردم

And now I apologize for what I did to ya
و الان بخاطر کاري که باهات کردم معذرت ميخوام

‘Cos what you did to me I did to you
چون کاري ک با من کردي رو من باهات کردم

Nononono baby, nononono don’t lie
نه نه نه عزيزم…دروغ نگو

Nononono, yeah you kno kno kno know you gotta try
نه نه نه…تو ميدوني..آره…بايد تلاش کني

What you gonna do when it all comes out
چيکار بايد بکني وقتي زمانش برسه

When I see you & what you’re all about
وقتي ميبينمت و همه چيزهايي ک در مورد توست

Nonono babe, nononono don’t lie
نه نه نه عزيزم…دروغ نگو

Yeah you kno kno kno know you gotta try

She said I’m leaving
اون گفت ک من دارم ترکت ميکنم

‘Cos she can’t take the pain
چون نميتونه درد رو تحمل کنه

It’s hard to continue this love it ain’t the same
ادامه دادن اين عشق سخته…دگ مثل قبل نميشه

Can’t forget the things that I’ve done inside her brain
نميتونم کارهايي که با ذهنش کردم رو فراموش کنم

Too many lies committed too many games
دروغ هاي زيادي موجب بازي هاي زيادي شده

She feeling like a fool getting on the last train
اون مثل يه احمق که داره آخرين قطار رو ميگيره احساس ميکنه

Tryin’ to maintain but the feeling won’t change
سعي داره بگه ولي احساسات تغيير نميکنند

I’m sorry for the things that I’ve done and what I became
بخاطر کارايي ک کردم و آدمي ک شدم متاسفم

Caught up in living my life in the fast lane
زندگيمو تو لاين سرعت انجام دادم

Blinded by lights, cameras, you know the fame
با نورها و دوربين ها کور شدم..تو شعله رو ميشناسي

I don’t know the reason why I did these things

And I lie and I lie
و دروغ گفتم و دروغ گفتم

And I lie and I lie

And now our emotions are drained
و حالا احساساتمون ته کشيده

‘Cos I lie and I lie and a little lie lie
چون من دروغ میگم و میگم و میگم

And now your emotions are drained
و حالا احساسات تو ته کشیده

Nononono baby, nononono don’t lie
نه نه نه عزیزم, نه نه نه دروغ نگو

Nononono, yeah you kno kno kno know you gotta try
نه نه نه تو میدونی که باید امتحان کنی

What you gonna do when it all comes out
کاریو که وقتی همه چیز برملا شد قراره انجام بدی

When I really see you and what you all are about
وقتی که من به معنای واقعی تو و هر چیزی که هستی رو میبینم

No no no no, baby, no no no no don’t lie
نه نه نه عزیزم, نه نه نه دروغ نگو

No no no no, yeah, no no no no, you gotta try
نه نه نه تو میدونی که باید امتحان کنی

Yo, I’m lying to my girl
دارم ب عشقم دروغ ميگم

Even though I love her and she all in my world
حتي با اينکه دوستش دارم و تموم دنيامه

I give her all my attention and diamonds and pearls
بهش تموم توجهم و الماس ها و ياقوت هارو ميدم

She the one that make me feel on top of the world Still I lie to my girl, I do it
اون کسيه ک باعث ميشه حس کنم تو اوج دنيام…اما من بهش دروغ ميگم..دروغ ميگم

Oh when I lie and I lie and I lie and then I lie
وقتي دروغ ميگم و دروغ ميگم و دروغ ميگم

Till there’s not turning back
تا جايي که دگ راه برگشتي نيست

I don’t know why and I lie and I lie Till I don’t know who I am
نمیدونم چرا و من دروغ میگم و دروغ میگم تا جایی که دیگه نمیدونم کی هستم

Let me tell myself
بذا به خودم بگم

No no no no, baby, no no no no don’t lie (don’t you lie)
نه نه نه عزیزم نه نه نه دروغ نگو

No no no no, yeah, no no no no, you gotta try (you know, you know you gotta)
نه نه نه تو میدونی که باید امتحان کنی

What you gonna do when it all comes out
کاریو که وقتی همه چیز برملا شد قراره انجام بدی

When I really see you and what you all are about
وقتی که من به معنای واقعی تو و هر چیزی که هستی رو میبینم

No no no no, baby, no no no no don’t lie
نه نه نه عزیزم نه نه نه دروغ نگو

No no no no, baby, no no no no
نه نه نه عزیزم نه نه نه

Stop, st-stop, stop, st-stop stop lying
بس کن دروغ گفتن رو..بس کن بس کن

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️