موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Baby از Justin Bieber ft. Ludacris با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 8387 | ارسال توسط: اکتبر 30, 2017
موزیک ویدیو Baby از Justin Bieber ft. Ludacris با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Justin Bieber – Baby ft. Ludacris

You know you love me, I know you care
تو میدونی که دوسم داری,من میدونم که اهمیت میدی

Just shout whenever, and I’ll be there
فقط هروقت دلت خواست داد بزن اسممو و من اونجا خواهم بود

You want my love, you want my heart
تو عشق منو میخوای,تو قلب منو میخوای

And we will never ever ever be apart
و ما هیچوقت و هیچوقت جدا نخواهیم شد

Are we an item? Girl, quit playing
آیا ما یک شئ ایم؟ دختر بازی رو تموم کن

We’re just friends, what are you saying?
ما فقط با هم دوستیم,چی میگی؟

Say there’s another and look right in my eyes
بگو پای کس دیگه ای در میونه و دقیقا توی چشمام نگاه کن

My first love broke my heart for the first time
And I was like…
عشق اول من برای اولین بار قلبمو شکوند و من اینجوری بودم:

Baby, baby, baby oooh
Like baby, baby, baby nooo
عزیزم عزیزم عزیزم اوه
عزیزم عزیزم عزیزم نه

Like baby, baby, baby oooh
I thought you’d always be mine (mine)
عزیزم عزیزم عزیزم اوه
فکر میکردم همیشه مال من میمونی

Baby, baby, baby oooh
Like baby, baby, baby nooo
عزیزم عزیزم عزیزم اوه
عزیزم عزیزم عزیزم نه

Like baby, baby, baby oooh
I thought you’d always be mine (mine)
عزیزم عزیزم عزیزم اوه
فکر میکردم همیشه مال من میمونی

For you I would have done whatever
برای تو من هر کاری میکردم

And I just can’t believe we ain’t together
و من نمیتونم باور کنم که ما با هم نیستیم

And I wanna play it cool, but I’m losin’ you
و میخوام که خونسرد باشم,اما دارم از دستت میدم

I’ll buy you anything, I’ll buy you any ring
من برات هر چیزی میخرم,من برات هر حلقه ای میخرم

And I’m in pieces, baby fix me
و من تیکه تیکه شدم,عزیزم درستم کن

And just shake me ’til you wake me from this bad dream
و فقط تکونم بده تا وقتی که از این خواب بد بیدارم کنی

I’m going down, down, down, down
دارم سقوط میکنم

And I just can’t believe my first love won’t be around
و نمیتونم باور کنم که عشق اولم کنارم نیست

And I’m like
Baby, baby, baby oooh
Like baby, baby, baby nooo
و اینجوری ام
عزیزم عزیزم عزیزم اوه
عزیزم عزیزم عزیزم نه

Like baby, baby, baby oooh
I thought you’d always be mine (mine)
عزیزم عزیزم عزیزم اوه
فکر میکردم همیشه مال من میمونی

Baby, baby, baby oooh
Like baby, baby, baby nooo
عزیزم عزیزم عزیزم اوه
عزیزم عزیزم عزیزم نه

Like baby, baby, baby oooh
I thought you’d always be mine (mine)
عزیزم عزیزم عزیزم اوه
فکر میکردم همیشه مال من میمونی

Luda! When I was 13, I had my first love,
وقتی سیزده سالم بود,برای اولین بار عاشق شدم

There was nobody that compared to my baby
and nobody came between us or could ever come above
هیچکس نبود که با عشق من قابل مقایسه باشه
و هیچکسی بین ما دوتا نیومد و نمیتونست هم که بیاد

She had me going crazy, oh, I was star-struck,
she woke me up daily, don’t need no Starbucks.
اون منو دیوونه میکرد, اوه, من یه ستاره ی مصیبت زده بودم
اون هر روز منو بیدار میکرد,نیازی به قهوه ی استارباکس نبود

She made my heart pound, it skipped a beat when I see her in the street and
at school on the playground but I really wanna see her on the weekend.
اون قلب منو له کرد,قلبم یکی در میون میزد وقتی که توی خیابون میبینمش و
توی مدرسه توی زمین بازی اما واقعا دلم میخواد آخرهفته ببینمش

She knows she got me dazing cause she was so amazing
and now my heart is breaking but I just keep on saying…
اون میدونه که منو گیج میکنه چون که اون واقعا فوق العاده بود
و حالا قلب من در حال شکستنه اما همچنان ادامه میدم به گفتنِ

Baby, baby, baby oooh
Like baby, baby, baby nooo
عزیزم عزیزم عزیزم اوه
عزیزم عزیزم عزیزم نه

Like baby, baby, baby oooh
I thought you’d always be mine (mine)
عزیزم عزیزم عزیزم اوه
فکر میکردم همیشه مال من میمونی

Baby, baby, baby oooh
Like baby, baby, baby nooo
عزیزم عزیزم عزیزم اوه
عزیزم عزیزم عزیزم نه

Like baby, baby, baby oooh
I thought you’d always be mine (mine)
عزیزم عزیزم عزیزم اوه
فکر میکردم همیشه مال من میمونی

I’m gone (Yeah Yeah Yeah, Yeah Yeah Yeah)
All I’m gone (Yeah Yeah Yeah, Yeah Yeah Yeah)
من رفتم (آره آره آره آره آره آره)
و من رفتم (آره آره آره آره آره آره)

Now I’m all gone (Yeah Yeah Yeah, Yeah Yeah Yeah)
Now I’m all gone (gone, gone, gone…)
حالا من کاملا رفتم (آره آره آره آره آره آره)
حالا من کاملا رفتم

I’m gone
من رفتم

کامنت ها