موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

اجرای زنده New Romantic از Laura Marling با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2592 | ارسال توسط: دسامبر 23, 2017
اجرای زنده New Romantic از Laura Marling با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Laura Marling – New Romantic

Later with Jools Holland Live HD

I know I said I love you but I’m thinking I was wrong
میدونم که گفتم عاشقتم ولی فکر کنم اشتباه کردم

I’m the first to admit that I’m still pretty young
من اولین کسی ام که قبول میکنم که هنوز خیلی جوونم

And I never meant to hurt you when I wrote you ten love songs
و من هیچوقت قصد نداشتم اذیتت کنم وقتی که ده تا ترانه ی عاشقانه واست نوشتم

That guy that I could never get, cause his girlfriend was pretty fit
اون پسری که نمیتونستم باهاش باشم, چون دوست دخترش خیلی جذاب بود

And everyone who knew her loved her so
و هر کسی که اون دختر رو میشناخت دوسش داشت

And I made you leave her for me and now I’m feeling pretty mean
و من باعث شدم که به خاطر من ولش کنی و حالا خیلی احساس بدجنسی میکنم

But my mind has fucked me over more times than any man could ever know
ولی ذهنم تا حالا بیشتر از اونی دهنمو سرویس کرده که کسی بدونه

Maybe I should give up, give in
شاید باید بیخیال بشم

Give up trying to be thin
بیخیال این که تلاش کنم که لاغر شم

Give up and turn into my mother
بیخیال شم و شبیه مادرم بشم

God knows I love her
خدا میدونه که دوسش دارم

And I’m sorry to whichever man should meet my sorry state
و من متأسفم برای هر مردی که باید منو توی این حالت تأسف ام ببینه

Watch my sturdy, lonesome gait and beware
بدن تنومندم رو تماشا کنه که به تنهایی قدم میزنه و آگاه باشه

I will never love a man cause love and pain go hand in hand
که من هیچوقت عاشق مردی نخواهم بود چون عشق و درد دست به دست میشن

And I can’t do it
Again
و من نمیتونم دوباره اینکارو بکنم

So we stayed up late one night to try and get our problems right
پس ما یه شب تا دیروقت بیدار موندیم تا سعی کنیم مشکلاتمونو حل کنیم

But I couldn’t get into his head just what was going through my mind
ولی من نتونستم چیزی که توی ذهنم در جریان بود رو توی سرش بکنم

And I think he knew where I was going cause he put Ryan Adams on
و فکر کنم میدونست که میخوام به کجا برسم چون یه آهنگ از رایان آدامز پلی کرد

Cause I think he thinks it makes me weak, but it only ever makes me strong
چون فکر میکنم که اون فکر میکنه که این آهنگ منو ضعیف میکنه ولی همیشه فقط منو قوی کرده

I’ve got this friend who sounds just like him
من یه دوستی دارم که صداش دقیقا شبیه رایان آدامزه

Now he’s the man I leave you for, the man that I just adore
و حالا اون مردیه که من دارم به خاطرش تو رو ترک میکنم, مردی که میپرستمش

Like you
مثل تو

The same man, he turns to me, he said “I’ve got to tell you how I feel
همون مرد, برگشت به سمتم, گفت باید بهت بگم که چه حسی دارم

If God could make the perfect girl, for me it would be you
اگر خدا میتونست کاملترین دختر رو خلق کنه, از نظر من اون تو بودی

And my God told me not to tell about how much do you love your fella?”
و خدام بهم گفت که نگم چقدر دوست پسرمو دوست دارم؟

I don’t know more everyday
Not in this new romantic way
هر روز بیشتر نمیدونم
نه به این شکل رومانتیک جدید

I’ll always be your first love
You’ll always be my first love
من همیشه عشق اول تو خواهم بود
تو همیشه عشق اول من خواهی بود

And I’m sorry to whichever man should meet my sorry state
و من متأسفم برای هر مردی که باید منو توی این حالت تأسف ام ببینه

Watch my sturdy, lonesome gait and beware
بدن تنومندم رو تماشا کنه که به تنهایی قدم میزنه و آگاه باشه

That I will never love a man cause I could never hurt a man in this way
که من هیچوقت عاشق مردی نخواهم بود چون هیچوقت نمیتونم یه مرد رو اینجوری آزار بدم

I will never love a man cause I could never hurt a man
هیچوقت عاشق مردی نخواهم بود چون هیچوقت نمیتونم یه مرد رو آزار بدم

Not in this new romantic way
نه به این شکل رومانتیک جدید

کامنت ها