موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

اجرای زنده Alejandro از Lady Gaga با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4993 | ارسال توسط: مارس 3, 2018
اجرای زنده Alejandro از Lady Gaga با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Lady Gaga – Alejandro (Live Today Show)

(دانلود موزیک ویدیو رسمی داخل کانال تلگرام )

 

i know that we are young
من میدونم که ما جوونیم

and i know that you may love me
و میدونم که تو ممکنه دوستم داشته باشی

but i just can’t be with you like this anymore
اما من دیگه بیشتر از این نمیتونم اینطوری باهات باشم

Alejandro
الهاندرو

she’s got both hands, in her pocket
او هر دو دستاشو توی جیبش گذاشته

and she won’t look at you ( won’t look at you )
اون به تو نگاه نخواهد کرد(بهت نگاه نخواهد کرد)

she hides true love, en su bolsillo
اون عشق حقیقی رو پنهان میکنه،….

she’s got a halo around her finger, around you
اون یه هاله دور انگشتش داره،دور تو

you know that i love you boy
تو میدونی که من عاشقتم پس

hot like Mexico, rejoice
شادباش مثل مکزیک

at this point i’ve gotta choose, nothing to los
به این دلیل من انتخاب کردم…چیزی برای از دست دادن ندارم

don’t call my name
اسممو صدا نکن

don’t call my name
اسممو صدا نکن

Alejandro
الهاندرو

i’m not your babe
من دوس*ت دخ*ترت نیستم

i’m not your babe, Fernando
من دوس*ت دخ*ترت نیستم فرناندو

don’t wanna ki*s*s, don’t wanna touch
نمیخوام منو ببوسی،نمیخوام لمسم کنی

just smoke my cigarette and hush
فقط سیگار منو دود کن و ساکت باش

don’t call my name
اسممو صدا نکن

don’t call my name
اسممو صدا نکن

Roberto
روبرتو

Alejandro
الهاندرو

stop
بس کن

please, just let me go
لطفا اجازه بده برم

alejandro, just let me go
الهاندرو بزار برم

she’s not broken
اون نشکسته

she’s just a baby
اون فقط یه بچه است

but her boyfriend’s like her dad, just like a dad
اما دوست پسرش مثل پدرشه،،،،درست مثل یه پدر

and all those flames that
و همه اون شعله هایی که

burned before him
قبل از اون سوختند

now he’s gotta firefight, got cool the bad
حالا اون یه گلوله داره

you know that i love you boy
تو میدونی که من عاشقتم پسر

hot like Mexico, rejoice
گرم.،مثل شادی مکزیک

at this point i’ve gotta choose, nothing to lose
با این اشاره من انتخاب کردم….چیزی برای از دست دادن ندارم

don’t call my name
اسممو صدا نکن

don’t call my name,
alejandro
اسممو صدا نکن
الهاندرو

i’m not your babe
من دوس*ت دخ*ترت نیستم

i’m not your babe
Fernando
من دوس*ت دخ*ترت نیستم
فرناندو

don’t wanna ki*ss, don’t wanna touch
نمیخوام منو ببوسی،نمیخوام لمسم کنی

just smoke my cigarette and hush
فقط سیگار منو دود کن و ساکت باش

don’t call my name
اسممو صدا نکن

don’t call my name
Roberto
اسممو صدا نکن
روبرتو

Alejandro
الهاندرو

Alejandro
الهاندرو

Alejandro
الهاندرو

Alejandro
الهاندرو

Alejandro
الهاندرو

don’t bother me, don’t bother be………. alejandro
دست از سرم بردار
مزاحم نشو…….الهاندرو

don’t call my name, don’t call my name
bye Fernando
اسممو صدا نکن،اسممو صدا نکن
خداحافظ فرناندو

i’m not your babe, i’m not your babe
alejandro
من دوس*ت دخ*ترت نیستم،من دوس*ت دخت*رت نیستم
الهاندرو

don’t wanna ki*ss, don’t wanna touch
نمیخوام منو ببوسی،نمیخوام لمسم کنی

Fernando
فرناندو

don’t call my name, don’t call my name
alejandro
اسممو صدا نکن،اسممو صدا نکن
الهاندرو

i’m not your babe, i’m not your babe
Fernando
من دوس*ت دخ*ترت نیستم،من دو*س*ت دخ*ترت نیستم
فرناندو

don’t wanna ki*ss, don’t wanna touch
نمیخوام منو ببوسی،نمیخوام لمسم کنی

just smoke my cigarette and hush
فقط سیگار منو دود کن و ساکت باش

don’t call my name, don’t call my name
Roberto
اسممو صدا نکن،اسممو صدا نکن
روبرتو

Alejandro
الهاندرو

Alejandro
الهاندرو

Alejandro
الهاندرو

Alejandro
الهاندرو

don’t call my name, alejandro
اسممو صدا نکن،اسممو صدا نکن
الهاندرو

Alejandro
الهاندرو

i’m not your babe, Fernando
من دوس*ت دخ*ترت نیستم،من دوس*ت دخ*ترت نیستم
فرناندو

don’t wanna ki*ss, don’t wanna touch
نمیخوام منو ببوسی،نمیخوام لمسم کنی

just smoke my cigarette and hush
فقط سیگار منو دود کن و ساکت باش

don’t call my name, don’t call my name
Roberto
اسممو صدا نکن،اسممو صدا نکن
روبرتو

don’t call my name, don’t call my name, alejandro
اسممو صدا نکن،اسممو صدا نکن الهاندرو

i’m not your babe, i’m not your babe
Fernando
من دوس*ت دخترت نیستم،من دوس*ت دخترت نیستم
فرناندو

don’t wanna kis*s, don’t wanna touch
نمیخوام منو ببوسی،نمیخوام لمسم کنی

just smoke my cigarette and hush
فقط سیگار منو دود کن و ساکت باش

don’t call my name, don’t call my name
اسممو صدا نکن،اسممو صدا نکن

Roberto
روبرتو

Alejandro
الهاندرو

don’t call my name
alejandro
اسممو صدا نکن
الهاندرو

i’m not your babe, i’m not your babe
من دو*س*ت دخترت نیستم،من دو*س*ت دخ*تر*ت نیستم

Fernando
فرناندو

don’t wanna ki*ss, don’t wanna touch
نمیخوام منو ببوسی،نمیخوام لمسم کنی

just smoke my cigarette and hush
فقط سیگار منو دود کن و ساکت باش

don’t call my name, don’t call my name
اسممو صدا نکن،اسممو صدا نکن

Roberto
روبرتو

Alejandro
الهاندرو

ترجمه و زیرنویس سابریکا تقدیم میکند
subrica.com

Alejandro
الهاندرو

don’t call my name
alejandro
اسممو صدا نکن،اسممو صدا نکن
الهاندرو

i’m not your babe, i’m not your babe
من دو*س*ت دخ*ترت نیستم،من دو*س*ت دخ*تر*ت نیستم

Fernando
فرناندو

don’t wanna kis*s, don’t wanna touch
نمیخوام منو ببوسی،نمیخوام لمسم کنی

just smoke my cigarette and hush
فقط سیگار منو دود کن و ساکت باش

don’t call my name, don’t call my name
اسممو صدا نکن،اسممو صدا نکن

Roberto
روبرتو

Alejandro
الهاندرو

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️