موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Papercut از Linkin Park با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2569 | ارسال توسط: می 7, 2018
موزیک ویدیو Papercut از Linkin Park با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Linkin Park – Papercut


(اجرای زنده داخل کانال تلگرام سابریکا)


Why does it feel like night today?
چرا حس میکنم امروز مثل شبه؟

Something in here’s not right today
امروز یه چیزی اینجا درست نیست

Why am I so uptight today?
چرا امروز انقدر نگران و درهم هستم؟

Paranoia’s all I got left
تمام چیزی که برام باقی مونده جنون هست

I don’t know what stressed me first
نمیدونم چی اول باعث عذاب و استرسم شد

Or how the pressure was fed
یا این فشار از کجا سرچشمه گرفته

But I know just what it feels like
اما میدونم چه حسی داره

To have a voice in the back of my head
که یه صدایی پشت سرت داشته باشی

Like a face that I hold inside
مثل یه چهره‌ای که درونم نگه داشتم

A face that awakes when I close my eyes
چهره‌ای که وقتی چشم هام
رو می‌بندم بیدار میشه

A face that watches every time I lie
چهره‌ای که هر بار دروغ میگم منو می‌بینه

A face that laughs every time I fall
چهره‌ای که هر بار زمین می‌خورم
(شکست می‌خورم) می‌خنده

(And watches everything)
(و همه چیز رو می‌بینه)

So I know that when it’s time to sink or swim
پس می‌دونم که کی وقته
شنا کردن یا غرق شدن هست

That the face inside is hearing me
اون چهره درون من هست و می‌شنوه

Right beneath my skin
درست زیر پوست من

It’s like I’m paranoid lookin’ over my back
مثل اینه که من جنون دارم و دنبال گذشته من هست

It’s like a whirlwind inside of my head
مثل اینکه یه گردباد درون سرم هست

It’s like I can’t stop what I’m hearing within
مثل اینه که نمیتونم جلوی چیزایی
رو که درونم می‌شنوم بگیرم

It’s like the face inside is right beneath my skin
مثل اینکه چهره‌ای که درونمه
درست زیر پوستم قرار داره

I know I’ve got a face in me
میدونم یه چهره‌ای درونم دارم

Points out all my mistakes to me
که به همه اشتباهاتم اشاره میکنه

You’ve got a face on the inside too
تو هم یه چهره‌ای درونت داری

Your paranoia’s probably worse
شاید جنون تو بدتر باشه

I don’t know what set me off first
نمیدونم اولین بار چی من رو عصبی و نگران کرد

But I know what I can’t stand
اما چیزی که میدونم اینه
که نمیتونم بایستم(تحمل کنم)

Everybody acts like the fact of the matter is
همه طوری رفتار میکنن اما حقیقت اینه که

I can’t add up to what you can but
نمیتونم به چیزی که تو میتونی برسی، برسم اما

Everybody has a face that they hold inside
همه یه چهره‌ای دارن که درونشون نگه میدارن

A face that awakes when I close my eyes
چهره‌ای که وقتی چشم هام
رو می‌بندم بیدار میشه

A face that watches every time they lie
چهره‌ای که هر بار دروغ میگن اونا رو می‌بینه

A face that laughs every time they fall
چهره‌ای که هر بار زمین می‌خورن می‌خنده

(And watches everything)
(و همه چیز رو می‌بینه)

So you know that when it’s time to sink or swim
پس می‌دونی که کی وقته
شنا کردن یا غرق شدن هست

That the face inside is watching you too
اون چهره درون، تو رو هم می‌بینه

Right inside your skin
درست زیر پوستت

It’s like I’m paranoid lookin’ over my back
مثل اینه که من جنون دارم و دنبال گذشته من هست

It’s like a whirlwind inside of my head
مثل اینکه یه گردباد درون سرم هست

It’s like I can’t stop what I’m hearing within
مثل اینه که نمیتونم جلوی چیزایی
رو که درونم می‌شنوم بگیرم

It’s like the face inside is right beneath my skin
مثل اینکه چهره‌ای که درونمه
درست زیر پوستم قرار داره

It’s like I’m paranoid lookin’ over my back
مثل اینه که من جنون دارم و دنبال گذشته من هست

It’s like a whirlwind inside of my head
مثل اینکه یه گردباد درون سرم هست

It’s like I can’t stop what I’m hearing within
مثل اینه که نمیتونم جلوی چیزایی
رو که درونم می‌شنوم بگیرم

It’s like the face inside is right beneath my skin
مثل اینکه چهره‌ای که درونمه
درست زیر پوستم قرار داره

The face inside is right beneath your skin
چهره درونت درست زیر پوستت قرار داره

The face inside is right beneath your skin
چهره درونت درست زیر پوستت قرار داره

The face inside is right beneath your skin
چهره درونت درست زیر پوستت قرار داره

The sun goes down
خورشید غروب می‌کنه

I feel the light betray me
احساس میکنم روشنایی به من خیانت می‌کنه

The sun goes down
خورشید غروب می‌کنه

I feel the light betray me
احساس میکنم روشنایی به من خیانت می‌کنه

It’s like I’m paranoid lookin’ over my back
مثل اینه که من جنون دارم و دنبال گذشته من هست

It’s like a whirlwind inside of my head
مثل اینکه یه گردباد درون سرم هست

It’s like I can’t stop what I’m hearing within
مثل اینه که نمیتونم جلوی چیزایی
رو که درونم می‌شنوم بگیرم

It’s like the face inside is right beneath my skin
مثل اینکه چهره‌ای که درونمه
درست زیر پوستم قرار داره

It’s like I’m paranoid lookin’ over my back
مثل اینه که من جنون دارم و دنبال گذشته من هست

It’s like a whirlwind inside of my head
مثل اینکه یه گردباد درون سرم هست

It’s like I can’t stop what I’m hearing within
مثل اینه که نمیتونم جلوی چیزایی
رو که درونم می‌شنوم بگیرم

It’s like I can’t stop what I’m hearing within
مثل اینه که نمیتونم جلوی چیزایی
رو که درونم می‌شنوم بگیرم

It’s like I can’t stop what I’m hearing within
مثل اینه که نمیتونم جلوی چیزایی
رو که درونم می‌شنوم بگیرم

It’s like the face inside is right beneath my skin
مثل اینکه چهره‌ای که درونمه
درست زیر پوستم قرار داره

13+
کامنت ها