موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو I Know What You Did Last Summer از Shawn Mendes و Camila Cabello با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4219 | ارسال توسط: اکتبر 24, 2018
موزیک ویدیو I Know What You Did Last Summer از Shawn Mendes و Camila Cabello با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Shawn Mendes, Camila Cabello – I Know What You Did Last Summer


(کیفیت 1080 و 480 موزیک ویدیو رسمی)

(کیفیت 720 اجرای زنده در برنامه الن دیجنرس)


He knows
اون از راز های

Dirty secrets that I keep
کثیفی که قایم کردم خبر داره

Does he know It is killing me?
میدونه که داره منو میکشه؟
(اینکه اون از رازم خبر داره داره دیوونه ام میکنه)

He knows‚ he knows
میدونه

D d does he know
میدونه که کس دیگه ای

Another′s hands have touched my skin
منو نوازش کرده؟

I won′t tell him where I have been
بهش نمیگم کجا (با کی) بودم

He knows‚ he knows‚ he knows
ولی اون میدونه

It is tearing me apart
دارم نابود میشم(داغون شدم)

She is slipping away
اونو دارم از دست میدم

Am I just hanging on to all
the words she used to say?
فقط دارم رو حرفا و قولهاش(که دیگه اعتباری نداره)حساب باز میکنم؟

The pictures on her phone
عکس رو صفحه گوشیش(لوش داده)

She is not coming home (I
am not coming home)
اون دیگه خونه نمیاد(من دیگه خونه نمیام)

Coming home‚ coming home
خونه نمیاد

I know what you did last summer
میدونم تابستون گذشته چی کار کردی(از خیانتت خبر دارم)

Just lied to me‚ there′s no other
تو روم دروغ گفتی،گفتی جز من هیچ کی تو قلبت نیست

I know what you did last summer
میدونم تابستون گذشته چی کار کردی(از خیانتت خبر دارم)

Tell me where You have been
بهم بگو کجا (با کی) بودی

I know what you did last summer
میدونم تابستون گذشته چی کار کردی(از خیانتت خبر دارم)

Look me in the eyes‚ my lover
تو چشمام نگاه کن عزیزم
(مای لاور یه جورایی حالت تمسخر داره که تویی که ادعای عاشقی میکردی حالا دیگه از خجالت نمیتونی توچشمام نگاه کنی)

I know what you did last summer
میدونم تابستون گذشته چی کار کردی(از خیانتت خبر دارم)

Tell me where You have been
بهم بگو کجا (با کی) بودی

I know‚ I know‚ I know‚ I know
میدونم،خبر دارم

I know‚ I know‚ I know
میدونم،خبر دارم

I know‚ I know‚ I know‚ I know
میدونم،خبر دارم

I know‚ I know‚ I know
میدونم،خبر دارم

I didn′t mean it‚ no‚ I didn′t
mean it‚ mean it‚ no
اصلا منظوری نداشتم نمیخواستم اینطوری بشه

Can′t seem to let you go‚ can′t
seem to hold you close
نه میتونم ازت بگذرم و نه میتونم تو آغوشم نگهت دارم

I know
میدونم

When she looks me in the eyes
وقتی توچشمام نگاه میکنه

They don′t seem as bright
دیگه چشماش نمیدرخشن(چشماش دروغش رو لو میدن)

No more‚ no more
دیگه نمیدرخشن

I know
میدونم

That she loved me at one time
که یه روزی عاشقم بوده

Would I promise her that night
اون شب مگه براش از ته قلبم قسم

Cross my heart and hope to die
نخوردم و آرزوی مرگ(در صورتی که اون تو زندگیم نباشه)رو نکردم؟

It is tearing me apart (It
is tearing me apart)
داره منو از درون میخوره

She is slipping away (I
am slipping away)
داره از دستم میره

Am I just hanging on to all
the words she used to say?
فقط دارم رو حرفا و قولهاش(که دیگه اعتباری نداره)حساب باز میکنم؟

The pictures on her phone
عکس رو صفحه گوشیش(لوش داده)

She is not coming home (I
am not coming home)
اون دیگه خونه نمیاد(من دیگه خونه نمیام)

I know what you did last summer
میدونم تابستون گذشته چی کار کردی(از خیانتت خبر دارم)

Just lied to me‚ there′s no other
تو روم دروغ گفتی،گفتی جز من هیچ کی تو قلبت نیست

I know what you did last summer
میدونم تابستون گذشته چی کار کردی(از خیانتت خبر دارم)

Tell me where You have been
بهم بگو کجا (با کی) بودی

I know what you did last summer
میدونم تابستون گذشته چی کار کردی(از خیانتت خبر دارم)

Look me in the eyes‚ my lover
تو چشمام نگاه کن عزیزم

I know what you did last summer
میدونم تابستون گذشته چی کار کردی(از خیانتت خبر دارم)

Tell me where You have been
بهم بگو کجا (با کی) بودی

I know‚ I know‚ I know‚ I know
میدونم،خبر دارم

I know‚ I know‚ I know
میدونم،خبر دارم

I know‚ I know‚ I know‚ I know
میدونم،خبر دارم

I know‚ I know‚ I know
میدونم،خبر دارم

Can′t seem to let you go‚ can′t
seem to keep you close
نه میتونم ازت بگذرم و نه میتونم تو آغوشم نگهت دارم

(Hold me close)
منو در آغوش بگیر

Can′t seem to let you go‚ can′t
seem to keep you close
نه میتونم ازت بگذرم و نه میتونم تو آغوشم نگهت دارم

(You know I didn′t mean it‚ though)
اگرچه اصلا منظوری نداشتم نمیخواستم اینطوری بشه

Tell me where You have been lately
بهم بگو اخیرا کجا (با کی) بودی

Tell me where You have been lately
بهم بگو اخیرا کجا (با کی) بودی

(Just hold me close)
منو در آغوش بگیر

Tell me where You have been lately
بهم بگو اخیرا کجا (با کی) بودی

Tell me where You have been lately
بهم بگو اخیرا کجا (با کی) بودی

(Don′t‚ don′t‚ don′t‚ don′t let me go)
منو ترک نکن

Can′t seem to keep you close‚
can′t seem to let you go
نه میتونم ازت بگذرم و نه میتونم تو آغوشم نگهت دارم

(I didn′t mean it‚ though)
اگرچه اصلا منظوری نداشتم نمیخواستم اینطوری بشه

I know you didn′t mean it‚ though
میدونم که نمیخواستی اینطوری بشه

I know you didn′t mean it‚ though
میدونم که نمیخواستی اینطوری بشه

(I don′t wanna let you go)
نمیخوام ترکت منم

Tell me you didn′t mean it‚ though
بگو که نمیخواستی اینطوری بشه

Tell me you didn′t mean it‚ though
بگو که نمیخواستی اینطوری بشه

(Can′t seem to let you go‚
seem to let you go)
نمیتونم ازت بگذرم

I know you didn′t mean it‚ though.
I wanna know you mean it though
میدونم که نمیخواستی اینطوری بشه
میخوام بدونم که نمیخواستی اینطوری بشه

I know you didn′t mean it though
میدونم که نمیخواستی اینطوری بشه

I can′t seem to let you go‚ can′t
seem to hold you close
نه میتونم ازت بگذرم و نه میتونم تو آغوشم نگهت دارم

I know what you did last summer
نه میتونم ازت بگذرم و نه میتونم تو آغوشم نگهت دارم

Just lied to me‚ there′s no other
تو روم دروغ گفتی،گفتی جز من هیچ کی تو قلبت نیست

I know what you did last summer
میدونم تابستون گذشته چی کار کردی(از خیانتت خبر دارم)

Tell me where You have been
بهم بگو کجا (با کی) بودی

I know what you did last summer
میدونم تابستون گذشته چی کار کردی(از خیانتت خبر دارم)

Look me in the eyes‚ my lover
تو چشمام نگاه کن عزیزم

I know what you did last summer
میدونم تابستون گذشته چی کار کردی(از خیانتت خبر دارم)

Tell me where You have been
بهم بگو کجا (با کی) بودی

I know‚ I know‚ I know‚ I know
میدونم،خبر دارم

I know‚ I know‚ I know
میدونم،خبر دارم

I know‚ I know‚ I know‚ I know
میدونم،خبر دارم

I know‚ I know‚ I know
میدونم،خبر دارم

I know‚ I know‚ I know‚ I know
میدونم،خبر دارم

I know‚ I know‚ I know
میدونم،خبر دارم

I know‚ I know‚ I know‚ I know
میدونم،خبر دارم

I know‚ I know‚ I know
میدونم،خبر دارم

45+
کامنت ها
+ +