موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Who Is It از Michael Jackson با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 6798 | ارسال توسط: دسامبر 5, 2017
موزیک ویدیو Who Is It از Michael Jackson با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Michael Jackson – Who Is It

I gave her money
من بهش پول دادم

I gave her time
بهش زمان دادم

I gave her everything
بهش همه ی اون چیزی

Inside one heart could find
که درون یه قلب میتونه پیدا بشه رو بهش دادم

I gave her passion
من بهش احساس و علاقه دادم

My very soul
خود روحم رو

I gave her promises
بهش قول ها دادم

And secrets so untold
و رازهایی که به شدت ناگفته بودن

And she promised me forever
و اون بهم قول داد که برای ابد

And a day we would live as one
و یک روز ما جوری با هم زندگی خواهیم کرد که انگار یک نفریم

We made our vows
ما عهد و پیمان هامون رو بستیم

We would live a life anew
ما یک زندگی رو از نو زندگی میکنیم

And she promised me in secret
و اون مخفیانه به من قول داد

That she’d love me for all time
که برای همیشه عاشقم خواهد بود

It is a promise so untrue
این یه قول به شدت غیر واقعیه

Tell me what will I do?
بهم بگو چیکار خواهم کرد؟

And it doesn’t seem to matter
به نظر نمیاد که مهم باشه

And it doesn’t seem right
و به نظر نمیاد که درست باشه

Because the will has brought no fortune
چون میل و اراده هیچ بخت و اقبالی با خودش نیاورد

Still I cry alone at night
هنوزم شبا به تنهایی گریه میکنم

Don’t you judge of my composure
خونسردی منو قضاوت نکن

Cause I’m lying to myself
چون من دارم به خودم دروغ میگم

And the reason why she left me
و دلیلی که اون به خاطرش ترکم کرد رو

Did she find in someone else?
آیا توی کس دیگه ای پیدا کرد؟ (کس دیگه ای باعث شد که منو ترک کنه؟)

(Who is it?)
اون کیه؟

Is it a friend of mine?
یکی از دوستامه؟

(Who is it?)
Is it my brother?
اون کیه؟ برادرمه؟

(Who is it?)
Somebody hurt my soul, now
اون کیه؟
یه نفر قلبمو آزرده کرد, الان

(Who is it?
I cannot take this stuff no more
اون کیه؟
دیگه تحمل اینجور چیزا رو ندارم

I am the damned
I am the dead
من نفرین شده ام
من مرده ام

I am the agony inside
The dying head
من جان کندن درونی ام
سر در حال مرگ

This is injustice
Woe unto thee
این عدالته
وای بر تو

I pray this punishment
Would have mercy on me
دعا میکنم که این تنبیه
بهم رحم کنه

And she promised me forever
That we’d live our life as one
و اون قول داد که برای همیشه
ما در کنار هم زندگی میکنیم

We made our vows
We’d live a love so true
ما پیمان هامون رو بستیم
که یک عشق واقعی رو زندگی کنیم

It seems that she has left me
For such reasons unexplained
به نظر میاد که ترکم کرده
برای همچین دلایل غیر قابل توضیحی

I need to find the truth
But see what will I do
من نیاز دارم که حقیقت رو پیدا کنم
ولی ببین که چیکار خواهم کرد

And it doesn’t seem to matter
And it doesn’t seem right
به نظر نمیاد که مهم باشه
و به نظر نمیاد که درست باشه

Because the will has brought no fortune
Still I cry alone at night
چون میل و اراده هیچ بخت و اقبالی با خودش نیاورد
هنوزم شبا به تنهایی گریه میکنم

Don’t you judge of my composure
Cause I’m bothered everyday
خونسردی منو قضاوت نکن
چون من هر روز اذیت میشم

And she didn’t leave a letter
She just up and ran away
و اون نامه ای نذاشت
فقط بلند شد و فرار کرد (رفت و دور شد)

(Who is it?)
Is it a friend of mine?
اون کیه؟
یکی از دوستامه؟

(Who is it?)
Is it my brother?
اون کیه؟
برادرمه؟

(Who is it?)
Somebody hurt my soul, now
اون کیه؟
یه نفر قلبمو آزرده کرد, الان

(Who is it?
I can’t take it cause I’m lonely
اون کیه؟
نمیتونم تحملش کنم چون تنهام

(Who is it?)
Is it a friend of mine?
اون کیه؟
یکی از دوستامه؟

(Who is it?)
Is it my brother?
اون کیه؟
برادرمه؟

(Who is it?)
Somebody hurt my soul, now
اون کیه؟
یه نفر قلبمو آزرده کرد, الان

(Who is it?
I can’t take it cause I’m lonely
اون کیه؟
نمیتونم تحملش کنم چون تنهام

And it doesn’t seem to matter
And it doesn’t seem right
به نظر نمیاد که مهم باشه
و به نظر نمیاد که درست باشه

Because the will has brought no fortune
Still I cry alone at night
چون میل و اراده هیچ بخت و اقبالی با خودش نیاورد
هنوزم شبا به تنهایی گریه میکنم

Don’t you judge of my composure
Cause I’m lying to myself
خونسردی منو قضاوت نکن
چون من دارم به خودم دروغ میگم

And the reason why she left me
و دلیلی که اون به خاطرش ترکم کرد رو

Did she find in someone else?
آیا توی کس دیگه ای پیدا کرد؟ (کس دیگه ای باعث شد که منو ترک کنه؟)

And it doesn’t seem to matter
And it doesn’t seem right
به نظر نمیاد که مهم باشه
و به نظر نمیاد که درست باشه

Because the will has brought no fortune
Still I cry alone at night
چون میل و اراده هیچ بخت و اقبالی با خودش نیاورد
هنوزم شبا به تنهایی گریه میکنم

Don’t you judge of my composure
Cause I’m bothered everyday
خونسردی منو قضاوت نکن
چون من هر روز اذیت میشم

And she didn’t leave a letter
و اون نامه ای نذاشت

She just up and ran away
فقط بلند شد و فرار کرد (رفت و دور شد)

0/5 (0 نظر)
کامنت ها