موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Twilight از Cover Drive با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 3774 | ارسال توسط: ژانویه 14, 2018
موزیک ویدیو Twilight از Cover Drive با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Cover Drive – Twilight

Twilight
گرگ و ميش

I’m loving this twilight
من عاشق اين گرگ و ميشم

I’m loving this twi-lalalala lalalala twilight
من عاشق اين گرگ و ميشم

Baby, I’ve known you for a long long time
عزيزم، من براي مدت خيلي خيلي طولاني تو رو مي شناسم

I never thought that we would find
من هرگز فکرش رو نمي کردم که پيداش کنيم

What we’re holding in our hands oh
اون چيزي که ما توي دست هامون نگهش داشتيم

Lately, I’ve been thinking I should make you mine
به تازگي فکر مي کنم بايد به اين کار مجبورت کنم

Been thinking that we should define
به اين فکر مي کردم که بايد ما اينو معلوم کنيم

What we are, what we are, oh oh
اون چيزي که هستيم، اون چيزي که هستيم .اوه اوه

And you know I love to be in control
و تو ميدوني که من دوست دارم در کنترل باشم
(بتونم خودم رو کنترل کنم)

But recently I don’t know what to do
اما به تازگي نمي دونم که بايد چکار کنم

I’m losing it over you, oh
من دارم اون رو از دست ميدم،اوه
(داره کنترلش رو از دست ميده)

Ooh la, ooh la
اوه لا، اوه لا

When you say my name
وقتي که تو اسم رو ميگي

I can feel the flame getting stronger
من مي تونم شعله قوي تر رو احساسش کنم
(تغيير و حرارت بدن که موقعه تبديل به گرگينه شروع ميشه)

Oh, let me hear you say
آوه، بذاربشنوم که ميگي

Ooh la, ooh la
اوه لا، اوه لا

We both feel the same
ما هردو اين حس رو داريم

And I can’t play this game any longer
و من ديگه نمي تونم اين بازي رو مدت طولاني انجام بدم

Oh boy
اوه،پسر

I’m loving this twilight
من عاشق اين گرگ و ميشم

I’m loving this twilight
من عاشق اين گرگ و ميشم

I’m loving this twi-lalalala lalalala twilight
من عاشق اين گرگ و ميشم

Closer
نزديک تر

I love it when you lean in close
من عاشقتم وقتي که توبهش تکيه کردي و نزديکشي
(تکيه کردي:پشتم بهت گرم و ميدونم حواست بهم هست)

You touch my heart like you don’t know
تو قلبم رو لمس مي کني طوري که خودت نمي دوني

And I’ma show you, yeah I’ma show you now
وحالا بهت نشون ميدم، آره ،حالا بهت نشون ميدم

And you know I love to be in control
و تو ميدوني که من دوست دارم در کنترل باشم

But recently I don’t know what to do
اما به تازگي نمي دونم که بايد چکار کنم

I’m losing it over you
من دارم اون رو از دست ميدم،اوه

Ooh la, ooh la
اوه لا، اوه لا

When you say my name
وقتي که تو اسم رو ميگي

I can feel the flame getting stronger
من مي تونم شعله قوي تر رو احساسش کنم

Oh, let me hear you say
آوه، بذاربشنوم که ميگي

Ooh la, ooh la
اوه لا، اوه لا

We both feel the same
ما هردو اين حس رو داريم

And I can’t play this game any longer
و من ديگه نمي تونم اين بازي رو مدت طولاني انجام بدم

Oh boy
اوه،پسر

I’m loving this twilight
من عاشق اين گرگ و ميشم

I’m loving this twilight
من عاشق اين گرگ و ميشم

I’m loving this twi-lalalala lalalala twilight
من عاشق اين گرگ و ميشم

Yeah girl, I think about you all of the time
آره، دختر من هميشه و هرزمان دارم به تو فکر مي کنم

I love your smile and the way that you shine
من عاشق لبخند هاي توهم و (عاشق )راه درخشاني که مي بيني

Wondering how I’m going to make you mine
در اين فکر بودم که چطور تو رو طرف خودم بيارم

When it turns to night, I will make it right
وقتي که شب تغيير(تبديل شدم) کردم،من اينو درستش مي کنم

So many things I’ve been waiting to say
خيلي چيزها که من منتظر بودم تا بگم

Held in my heart for a day like today
براي روزي مثل امروز در قلبم نگهش داشتم

I wanna hold you till the light fades away
مي خوام تو رو پيش خودم نگهدارم تا زماني که نور محو بشه

I wanna hold you till the light fades away
مي خوام تو رو پيش خودم نگهدارم تا زماني که نور محو بشه

Ooh la, ooh la
اوه لا، اوه لا

When you say my name
وقتي که تو اسم رو ميگي

I can feel the flame getting stronger
من مي تونم شعله قوي تر رو احساسش کنم

Oh, let me hear you say
آوه، بذاربشنوم که ميگي

Ooh la, ooh la
اوه لا، اوه لا

We both feel the same
ما هردو اين حس رو داريم

And I can’t play this game any longer
و من ديگه نمي تونم اين بازي رو مدت طولاني انجام بدم

Oh boy
اوه،پسر

I’m loving this twilight
من عاشق اين گرگ و ميشم

I’m loving this twilight
من عاشق اين گرگ و ميشم

I’m loving this twi-lalalala lalalala twilight
من عاشق اين گرگ و ميشم

I’m loving this twilight
من عاشق اين گرگ و ميشم

I’m loving this twilight
من عاشق اين گرگ و ميشم

I’m loving this twi-lalalala lalalala twilight
من عاشق اين گرگ و ميشم

Twilight
گرگ و ميشم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️