موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Thriller از Michael Jackson با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 3401 | ارسال توسط: ژانویه 24, 2019
موزیک ویدیو Thriller از Michael Jackson با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Michael Jackson – Thriller


(کیفیت 720 اجرای زنده  1997 )

(کیفیت 480 موزیک ویدیو رسمی)


It is close to midnight and something
evil′s lurking in the dark
نزدیک نیمه شبه و یه موجود شیطانی تو تاریکی در کمینه

Under the moonlight you see a sight
that almost stops your heart
در زیر نور مهتاب صحنه ای رو میبینی که باعث سکته زدنت میشه

You try to scream but terror takes
the sound before you make it
سعی میکنی جیغ بکشی اما وحشت قبل از اینکه بتونی جیغ بزنی صداتو خفه میکنه

You start to freeze as horror looks
you right between the eyes
همینطور که چشمات پر از ترسه خشکت میزنه

You are paralyzed
انگار فلج شدی

You hear the door slam and realize
there′s nowhere left to run
صدای کوبیده شدنو در رو که میشنوی شستت خبر دار میشه که نمیتونی فرار کنی

You feel the cold hand and wonder
if you′ll ever see the sun
دست سردی رو حس میکنی و فکر میکنی آیا میتونی دوباره طلوع خورشیدو ببینی

You close your eyes and hope that
this is just imagination
چشماتو میبندی و امیدواری که فقط تخیلاتت باشه

But all the while you hear the
creature creepin′up behind
ولی تمام مدت صدای بیرون اومدن اون جونورا رو پشت سرت میشنوی

You are out of time
دیگه وقتی برات نمونده

They are out to get you‚ there′s
demons closing in on every side
اومدن که بگیرنت،این موجودات شیطانی از هر طرف بهت نزدیک میشن

They will possess you unless you
change the number on your dial
اون میان و میگیرنت مگر اینکه کانال تلویزیونو (از رو کانال فیلم ترسناک)عوض کنی

Now is the time for you and
I to cuddle close together
حالا وقتشه که منو تو همو بغل کنیم

All thru the night I will save you
from the terrors on the screen
تمام طول شب من تو رو از وحشتی که تو تلویریون میبینی حفظ میکنم

I will make you see
کاری میکنم که ببینی

Darkness falls across the land
تاریکی سراسر زمینو گرفته

The midnite hour is close at hand
نزدیک نصف شبه

Creatures crawl in search of blood
و جونورا به دنبال خون میخزن

To terrorize y′all′s neighbourhood
اونا برای ترسوندنت همه اطرافتو احاطه کردن

And whosoever shall be found
هر کسی (جونوری) بدون روح ممکنه

Without the soul for getting down
تو رو بگیره

Must stand and face the hounds of hell
باید وایسیو در برابر سگای جهنمی مقاوت کنی

And rot inside a corpse′s shell
یا درون یه جسد بپوسه

The foulest stench is in the air
بوی تعفن تو هوا پیچیده

The funk of forty thousand years
بوی جسد چهل هزار سال مونده

And grizzly ghouls from every tomb
زامبی های وحشتناک از هر مقبره

Are closing in to seal your doom
دارن نزدیک میشن تا تو رو نابود کنن

And though you fight to stay alive
با اینکه تو داری برای زنده موندن دست و پا میزنی

Your body starts to shiver
لرزه به بدنت می افته

For no mere mortal can resist
هیچ موجود فانی نمیتونه در برابر

The evil of the thriller
موجود شیطانی تو داستان هیجان انگیز مقاومت کنه

′Cause this is thriller‚
thriller night
چون امشب،شب هیجانه

And no one′s gonna save you from
the beast about to strike
و هیچ کس قرار نیست تو رو از هیولایی که میخواد بهت حمله کنه نجات بده

You know It is thriller‚
thriller night
میدونی که امشب،شب هیجانه

You are fighting for your life inside
a killer‚ thriller tonight
داری برای نجات جونت در یه شب هیجان انگیز میجنگی

That It is a thriller‚ thriller night
امشب،شب هیجانه

′Cause I can thrill you more than
any ghost would dare to try
چون من تو رو بیشتر از شبحی که جرات ترسوندت رو داشته باشه به هیجان میارم

Girl‚ this is thriller‚ thriller night
عزیزم امشب،شب هیجانه

So let me hold you tight and share
a killer‚ thriller‚ chiller
پس بذار محکم تو این داستان جنایی،ترسناک،خوفناک بغلت کنم

Thriller here tonight
امشب اینجا هیجان انگیزه

That It is a thriller‚ thriller night
امشب،شب هیجانه

′Cause I can thrill you more than
any ghost would dare to try
چون من تو رو بیشتر از شبحی که جرات ترسوندت رو داشته باشه به هیجان میارم

Girl‚ this is thriller‚ thriller night
عزیزم امشب،شب هیجانه

So let me hold you tight and share
a killer‚ thriller‚ chiller
پس بذار محکم تو این داستان جنایی،ترسناک،خوفناک بغلت کنم

′Cause this is thriller‚
thriller night
چون امشب،شب هیجانه

And no one′s gonna save you from
the beast about to strike
و هیچ کس قرار نیست تو رو از هیولایی که میخواد بهت حمله کنه نجات بده

You know It is thriller‚
thriller night
میدونی که امشب،شب هیجانه

You are fighting for your life inside
a killer‚ thriller tonight
داری برای نجات جونت در یه شب هیجان انگیز میجنگی

That It is a thriller‚ thriller night
امشب،شب هیجانه

′Cause I can thrill you more than
any ghost would dare to try
چون من تو رو بیشتر از شبحی که جرات ترسوندت رو داشته باشه به هیجان میارم

Girl‚ this is thriller‚ thriller night
عزیزم امشب،شب هیجانه

So let me hold you tight and share
a killer‚ thriller‚ chiller
پس بذار محکم تو این داستان جنایی،ترسناک،خوفناک بغلت کنم

Thriller here tonight
امشب اینجا هیجان انگیزه

That It is a thriller‚ thriller night
امشب،شب هیجانه

′Cause I can thrill you more than
any ghost would dare to try
چون من تو رو بیشتر از شبحی که جرات ترسوندت رو داشته باشه به هیجان میارم

Girl‚ this is thriller‚ thriller night
عزیزم امشب،شب هیجانه

So let me hold you tight and share
a killer‚ thriller‚ chiller
پس بذار محکم تو این داستان جنایی،ترسناک،خوفناک بغلت کنم

کامنت ها
  • خیلی خوب بود،واقعا دوست داشتم و خیلی لذت بردم👌👌👌

    • Saeed Avril

      ❤😉🙏