موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Thomas Rhett بنام Star Of The Show با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 3844 | ارسال توسط: دسامبر 28, 2016
موزیک ویدیو Thomas Rhett بنام Star Of The Show با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Thomas Rhett – Star Of The Show

Walking down the street
hand in mine
تو خيابون راه ميريم .
دستت تو دستمه

It don’t keep them
other guys
و این باعث نمیشه بقیه پسرا بهت نگاه نکنن

And their wandering
eyes from looking at you
و همه دارن با تعجب بهت نگاه میکنن

But it’s alright and
that’s okay,
ولي خوبه و اوکي ه.

who can blame
’em anyway
به هرحال کي ميتونه سرزنششون کنه

You’re so pretty and
you ain’t even got a clue
خيلي خوشگلي و حتي خودتم نميدوني

‘Cause everywhere
we go girl,
چون دختر هرجايي که ميريم

you’re the star
of the show
تو ستاره ي نمايشي

And everybody’s wondering and
wanting to know
و همه در عجبن و ميخوان بدونن

What’s your name,
who’s that girl
اسمت چيه،اون دختره کيه؟

With the prettiest
smile in the world
با زيبا ترين لبخند در دنيا.

Oh, what gets me the most
is you don’t even know
چيزي که خيلي زياد اذيتم ميکنه آينه که خودت حتي نميدوني

That you are, you are,
you are the star of the show
که ستاره ي نمايشي

You’re the star of
the show, baby
تو ستاره ي نمايشي عزيزم.

Friday night on the town
شب جمعه توي شهر

we walk in and
you draw a crowd
راه ميريم و تو يه جمعيت رو کشوندي

Even the band seems
to sing for you
حتي گروه هم به نظر ميرسه که داره براي تو ميخونه

Ease on up, order a drink,
barkeep says “it’s all on me” ?
يه نوشيدني سفارش ميدي،متصدي بار ميگه همش به حساب من

You look at me and laugh
like you don’t know what to do ?
به من نگاه ميکني و ميخندي انگار نميدوني چيکار کني

Baby, you’re so cute ?
عزيزم خيلي نازي

‘Cause everywhere we go girl,
you’re the star of the show ?
چون دختر هر جا که ميريم،تو ستاره ي نمايشي

And everybody’s wondering
and wanting to know
و همه در عجبن و ميخوان بدونن

What’s your name,
who’s that girl ?
که اسمت چيه؟اون دختره کيه؛

With the prettiest
smile in the world
با زيبا ترين لبخند در دنيا

Oh, what gets me the most is
you don’t even know
چيزي که خيلي زياد اذيتم ميکنه اينه که تو حتي نميدوني

That you are, you are,
you are the star of the show
که ستاره ي نمايشي

You’re the star of the
show, baby
تو ستاره ي نمايشي عزيزم

Even in a pony tail and
a pair of jeans
حتي با مو هاي دم اسبي و يه جفت شلوار جين

You’re looking like the
cover of a magazine
مثل جلد مجله ميموني(انگار یه مدلی که عکست رو جلد مجله است)

Baby, you’re the only
one who doesn’t see
عزيزم تو تنها فردي هستي که نميبينه

Now everywhere we go girl,
you’re the star of the show
حالا دختر هر جا که ميريم،تو ستاره ي نمايشي

And everybody’s wondering
and wanting to know
و همه در عجبن و ميخوان بدونن

What’s your name,
who’s that girl
که اسمت چيه؟اون دختره کيه؟

With the luckiest
guy in the world
با خوش شانس ترين مرد دنيا

Oh, what gets me the most
is you don’t even know
اه،چيزي که خيلي زياد اذيتم ميکنه اينه که تو خودت حتي نميدوني

That you are,
you are, you are
که

You are, you are, you are
که

Baby you are, you are,
you are the star of the show
عزيزم تو ستاره ي نمايشي

Don’t you know you’re the
star of the show, baby
عزيزم مگه نميدوني تو ستاره ي نمايشي؟

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️