موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Messin Around از Enrique Iglesias & Pitbull با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1285 | ارسال توسط: آگوست 18, 2020
موزیک ویدیو Messin Around از Enrique Iglesias & Pitbull با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Messin Around از Enrique Iglesias & Pitbull با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Enrique Iglesias & Pitbull – Messin Around

She is got me like na na na na na
منو تو مشتش داره

Na na na na na na na na
(Mister Worldwide)
آقای جهانی(لقب پیت بول)ا

She is got that look in her eyes
یه نگاه خاصی تو نگاهش داره

Enrique Iglesias
انریکه ایگلسیاس

Like she wants to mess around
اون میخواد که من ول بچرخم مسخره بازی درارم

Enrique‚ talk to them
انریکه! باهاشون حرف بزن

I heard it from a friend who
heard it from a friend who
از یه دوستی شنیدم که از یه دوست شنیده

Heard it from another you
been messin′ around
که از یکی شنیده که جدیدا داشتی بازیگوشی میکردی

I am hoping that your friend‚
too‚ told you about me‚ too
امیدوارم دوست تو هم درباره من هم بهت گفته باشه

′Cause I am tell you straight
up‚ I been messin′ around
چون دارم صادقانه بهت میگم که من فقط داشتم یللی تللی میکردم

I been messin′ around (I been‚ I been)
داشتم یللی تللی میکردم

I been messin′ around (I been‚ I been)
داشتم یللی تللی میکردم

I been messin′ around (I been‚ I been)
داشتم یللی تللی میکردم

Yeah‚ I been messin′ around
آره داشتم یللی تللی میکردم

The way you lick your lips‚
yeah‚ I like that
جوری که لبت رو لیس میزنی رو دوست دارم

When you act like a bad
girl‚ I like that
وقتی ادای دخترای بد رو درمیاری دوست دارم

That le sexy look you got‚
mmh‚ I like that
اون قیافه ی س ک سی رو دوست دارم

The way you whisper in my ear how you want it
when you want it‚ girl‚ I like that
جوری که دم گوشم زمزمه میکنی که چه جوری دوست داری رو دوست دارم

Let′s go‚ baby‚ let′s ride
زود باش عزیزم، بیا برونیم(س ک س)ا

Let′s not talk about it‚ let′s do it
بیا انقدر درباره اش حرف نزنیم و انجامش بدیم

How you want it‚ English or Spanish?
چه جوری میخوایش، انگلیسی یا اسپانیایی؟

Both of them
یا هر دوش

We can get freaky in the morning
or in the afternoon
میتونیم صبح یا بعد از ظهر از خود بی خود بشیم(س ک س داشته باشیم)ا

We can go all night long‚ baby‚
It is all up to you
میتونیم تمام شب ادامه بدیم عزیزم هر جور که تو بخوای

You can get it sexy if you want to
میتونی س ک سیش کنی اگه تو بخوای

And you can bring your
girls if you want to
اگه بخوای میتونی دوستای دخترت رو هم بیاری

And we can hit the crib if you want to
میتونیم بازی دربیاریم اگه تو بخوای

And we can mess around if you want
میتونیم هم دیگه رو انگولک کنیم اگه تو بخوای

Tell me‚ you want to?
بهم بگو میخوای یا نه؟

I heard it from a friend who
heard it from a friend who
از یه دوستی شنیدم که از یه دوست شنیده

Heard it from another that
you been messin′ around
که از یکی شنیده که جدیدا داشتی بازیگوشی میکردی

I am hoping that your friend‚
too‚ told you about me‚ too
امیدوارم دوست تو هم درباره من هم بهت گفته باشه

′Cause I am tell you straight
up‚ I been messin′ around
چون دارم صادقانه بهت میگم که من فقط داشتم یللی تللی میکردم

I been messin′ around (I been‚ I been)
داشتم یللی تللی میکردم

I been messin′ around (I been‚ I been)
داشتم یللی تللی میکردم

I been messin′ around (I been‚ I been)
داشتم یللی تللی میکردم

Yeah‚ I been messin′ around
آره داشتم یللی تللی میکردم

Enrique‚ let′s break it
down right quick
انریکه بیا بریم سر اصل مطلب

I am ready‚ girl‚ are you ready?
من آماده ام دختر جون، تو هم آماده ای؟

I am ready‚ girl‚ are you ready?
من آماده ام دختر جون، تو هم آماده ای؟

I am ready‚ girl‚ are you ready?
من آماده ام دختر جون، تو هم آماده ای؟

I am ready‚ girl‚ are you ready?
من آماده ام دختر جون، تو هم آماده ای؟

The way you talk dirty‚
yeah‚ I like that
جوری که حرفای س ک سی باهم میزنی رو دوست دارم

The way you bring other girls‚
yeah‚ I like that
وقتایی که دخترای دیگه رو میاری رو دوست دارم

The way you wear them hels‚
yeah‚ I like that
جوری که اون پاشنه بلندا رو میپوشی دوست دارم

No thong up under that skirt‚
ooh‚ I like that
وقتی زیر دامنت لباس زیر نمیپوشی رو دوست دارم

And you can get crazy‚
yeah‚ that′s cool
میتونی دوونه بازی دربیاری و این خیلی باحاله

You can get loose‚ yeah‚ that′s cool
میتونی از خود بی خود بشی و این خیلی باحاله

You got some Voli, yeah, that’s cool
آره یه کم تردستی بلدی و این خیلی باحاله

Let′s jump on the bar‚
yeah‚ that′s cool
بیا بریم بار چون حال میده

Let′s push the gas‚ I am like ooh
بیا پدال گاز رو تا آخر فشار بدیم چون حال میده

I don′t mean to be rude‚
but I swear to god
نمیخوام بی ادبی کنم ولی به خدا قسم

There′s so many things that
I had love to do to you
کلی کار هست که دوست دارم با تو انجام بدم

You can get it sexy if you want to
میتونی س ک سیش کنی اگه تو بخوای

And you can bring your
girls if you want to
اگه بخوای میتونی دوستای دخترت رو هم بیاری

And we can hit the crib if you want to
میتونیم بازی دربیاریم اگه تو بخوای

And we can mess around if you want to
میتونیم هم دیگه رو انگولک کنیم اگه تو بخوای

Tell me‚ you want to?
بهم بگو میخوای یا نه؟

I heard it from a friend who
heard it from a friend who
از یه دوستی شنیدم که از یه دوست شنیده

Heard it from another that
you been messin′ around
که از یکی شنیده که جدیدا داشتی بازیگوشی میکردی

I am hoping that your friend‚
too‚ told you about me‚ too
امیدوارم دوست تو هم درباره من هم بهت گفته باشه

′Cause I am tell you straight
up‚ I been messin′ around
چون دارم صادقانه بهت میگم که من فقط داشتم یللی تللی میکردم

I been messin′ around (I been‚ I been)
داشتم یللی تللی میکردم

I been messin′ around (I been‚ I been)
داشتم یللی تللی میکردم

I been messin′ around (I been‚ I been)
داشتم یللی تللی میکردم

Yeah‚ I been messin′ around
آره داشتم یللی تللی میکردم

Enrique‚ let′s break it
down right quick
انریکه بیا بریم سر اصل مطلب

I am ready‚ girl‚ are you ready?
من آماده ام دختر جون، تو هم آماده ای؟

I am ready‚ girl‚ are you ready?
من آماده ام دختر جون، تو هم آماده ای؟


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها