موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Lucid Dream از Owl City با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2999 | ارسال توسط: فوریه 24, 2018
موزیک ویدیو Lucid Dream از Owl City با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Owl City – Lucid Dream

I am a light sleeper
من خوابم سبکه

But I am a heavy dreamer
اما رویا پرداز قوی ای هستم

My imagination gives me wings
تصوراتم بهم بال میده

And I can go anywhere
و من میتونم هر جا(که خواستم) برم

And when I wander away
و وقتی که سرگردان

To some other place
به یه جای دیگه(نمیدونم کجا هستم)

I’m suddenly there
ناگهان اونجا هستم

Way up in the air
سرتاسر داخل هوا

Where passenger trains
جایی که مسافران قطارها

Catch fire and fill the
sky with flames
آتش میگیرن و آسمون رو با شعله های آتش پر میکنن

And that black rabbit of death
و اون خرگوش سیاه از مرگ

Wakes up in a breath
با نفس کشیدن

Of beautiful dreams
از رویاهای زیبا بیدار میشه

My heartache, it seems
غم و غصه من، به نظر میرسه

So terribly vain
خیلی زیاد بیهوده هست

Where fire and diamonds fall like rain
جایی که آتش و الماس مثل باران میباره

Do you believe
تو اعتقاد داری

In endless miracles?
به معجزه های بی پایان؟

Do you believe
تو به غیر ممکن

In the impossible?
اعتقاد داری؟

Do you believe
تو اعتقاد داری

Sleep is a time machine?
خواب یه ماشین زمان هست؟

Do you believe
تو به کنجکاوی

In curiosity?
اعتقاد داری؟

Do you believe
تو به چیزی که

In what you cannot see?
نمیبینی اعتقاد داری؟

Do you believe
تو اعتقاد داری که

Life is a lucid dream?
زندگی یه رویای واضح و شفاف هست؟

And that’s how you study the stars
و اینکه چطوری ستاره ها رو مطالعه میکنی

And that’s how you study the stars
و اینکه چطوری ستاره ها رو مطالعه میکنی

And that’s how you know them by heart
و اینکه چطوری اونو به وسیله قلبت میشناسی

Life is a lucid dream
زندگی یه رویای واضح و شفاف هست

Such is the path of a dreamer
این چنین که مسیر رویا پردازی هست

I find my way by moonlight
من راهم رو به وسیله نور مهتاب پیدا میکنم

My imagination gives me wings
تصوراتم بهم بال میده

And I can go anywhere
و من میتونم هر جا برم

And when I wander away
و وقتی که سرگردان

To some other place
به یه جای دیگه

I’m suddenly there
ناگهان اونجا هستم

Way up in the air
سرتاسر داخل هوا

Where passenger trains
جایی که مسافران قطارها

Catch fire and fill the
sky with flames
آتش میگیرن و آسمون رو با شعله های آتش پر میکنن

And that black rabbit of death
و اون خرگوش سیاه از مرگ

Wakes up in a breath
با نفس کشیدن

Of beautiful dreams
از رویاهای زیبا بیدار میشه

My heartache, it seems
غم و غصه من، به نظر میرسه

So terribly vain
خیلی زیاد بیهوده هست

Where fire and diamonds fall like rain
جایی که آتش و الماس مثل باران میباره

Do you believe
تو اعتقاد داری

In endless miracles?
به معجزه های بی پایان؟

Do you believe
تو به غیر ممکن

In the impossible?
اعتقاد داری؟

Do you believe
تو اعتقاد داری

Sleep is a time machine?
خواب یه ماشین زمان هست؟

Do you believe
تو به کنجکاوی

In curiosity?
اعتقاد داری؟

Do you believe
تو به چیزی که

In what you cannot see?
نمیبینی اعتقاد داری؟

Do you believe
تو اعتقاد داری که

Life is a lucid dream?
زندگی یه رویای واضح و شفاف هست؟

And that’s how you study the stars
و اینکه چطوری ستاره ها رو مطالعه میکنی

And that’s how you study the stars
و اینکه چطوری ستاره ها رو مطالعه میکنی

And that’s how you know them by heart
و اینکه چطوری اونو به وسیله قلبت میشناسی

Life is a lucid dream
زندگی یه رویای واضح و شفاف هست

And that’s how you study the stars
و اینکه چطوری ستاره ها رو مطالعه میکنی

And that’s how you study the stars
و اینکه چطوری ستاره ها رو مطالعه میکنی

And that’s how you know them by heart
و اینکه چطوری اونو به وسیله قلبت میشناسی

Life is a lucid dream
زندگی یه رویای واضح و شفاف هست

I am a light sleeper
من خوابم سبکه

But I am a heavy dreamer
اما رویا پرداز قوی ای هستم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️