موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو long as I live از Toni Braxton با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 3045 | ارسال توسط: دسامبر 10, 2018
موزیک ویدیو long as I live از Toni Braxton با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Toni Braxton – long as I live

Everybody is talking bout
you and her together
همه دارن درباره ی تو و اون که با همدیگه اید, حرف میزنن

How could you do that to me
چطور تونستی اینکارو در حق من بکنی؟

Everybody′s talking bout all the wonderful
things you do with her
همه دارن درباره ی همه ی کارای فوق العاده ای که با اون میکنی حرف میزنن

Like you used to with me
همونجوری که قبلا با من میکردی

Can′t you tell‚ by the look on my face
با توجه به حالت چهره م نمیتونی بفهمی که

I still like you that way
من هنوزم همونجوری دوستت دارم؟

Now I can hardly remember
why we ever lost ties
حالا من به سختی میتونم به یاد بیارم که چرا ما اصلا به این روز افتادیم

But I can tell‚ that I
love I still love you
اما میتونم بگم که دوستت دارم, هنوزم دوستت دارم

Long as I live (long as I‚ I can live)
تا زمانی که زنده م (تا زمانی که میتونم زندگی کنم)

I will never get over (you
getting‚ over me)
هیچوقت ازت نمیگذرم و فراموشت نمیکنم (تو از من میگذری و فراموشم میکنی)

It is killing me (It is killing
me‚ killing me)
داره منو میکشه داره منو میکشه

I will never get over (you
getting‚ over me)
هیچوقت ازت نمیگذرم و فراموشت نمیکنم (تو از من میگذری و فراموشم میکنی)

If you can′t be with the one
you really truly love
اگر نمیتونی با اونی باشی که واقعا دوسش داری

Do the 2-step with the one you with
دو مرحله رو با اونی که باهاشی انجام بده

Everybody is talking about
you and her together
همه دارن درباره ی تو و اون که با همدیگه اید حرف میزنن

How could you do that to me
چطور تونستی اینکارو در حق من بکنی

And everybody′s talking‚ everybody′s
going on about her
و همه دارن درباره ی اون حرف میزنن

Like you used to with me
همونجوری که با من بودی

I can tell by the look on your face
من میتونم با حالت چهره و نگاهت بفهمم

You really like her that way
که تو واقعا اونجوری دوسش داری

And now I am trying not
to loose my mind
و حالا من دارم سعی میکنم که عقلم رو از دست ندم

And start crying‚ but I can tell
و شروع میکنم به گریه کردن اما میتونم بگم

That you love her‚ really love her
که تو دوسش داری, واقعا دوسش داری

Long as I live (long as I‚ I can live)
تا زمانی که زنده م, تا زمانی که میتونم زندگی کنم

I will never get over (you
getting‚ over me)
هیچوقت ازت نمیگذرم و فراموشت نمیکنم (تو از من میگذری و فراموشم میکنی)

It is killing me (It is killing
me‚ killing me)
داره منو میکشه داره منو میکشه

I will never get over (you
getting‚ over me)
هیچوقت ازت نمیگذرم و فراموشت نمیکنم (تو از من میگذری و فراموشم میکنی)

Long as I live (long as I‚ I can live)
تا زمانی که زنده م تا زمانی که میتونم زندگی کنم

I will never get over (you
getting‚ over me)
هیچوقت ازت نمیگذرم و فراموشت نمیکنم (تو از من میگذری و فراموشم میکنی)

It is killing me (It is killing
me‚ killing me)
داره منو میکشه داره منو میکشه داره

I will never get over (you
getting‚ over me)
هیچوقت ازت نمیگذرم و فراموشت نمیکنم (تو از من میگذری و فراموشم میکنی)

If you can′t be with the one
you love‚ It is okay
اگر نمیتونی با اونی باشی که دوسش داری, اشکالی نداره

Cause if you can′t be with the
one you really truly love
چون اگر نمیتونی با اونی باشی که واقعا دوسش داری

Do the 2 step with the one you with
دو مرحله رو با اونی که باهاشی انجام بده

Long as I live (long as I‚ I can live)
تا زمانی که زنده م تا زمانی که میتونم زندگی کنم

I will never get over (you
getting‚ over me)
هیچوقت ازت نمیگذرم و فراموشت نمیکنم (تو از من میگذری و فراموشم میکنی)

It is killing me (It is killing
me‚ killing me)
داره منو میکشه داره منو میکشه

I will never get over (you
getting‚ over me)
هیچوقت ازت نمیگذرم و فراموشت نمیکنم (تو از من میگذری و فراموشم میکنی)

Long as I live (long as I‚ I can live)
تا زمانی که زنده م تا زمانی که میتونم زندگی کنم

I will never get over (you
getting‚ over me)
هیچوقت ازت نمیگذرم و فراموشت نمیکنم (تو از من میگذری و فراموشم میکنی)

It is killing me (It is killing
me‚ killing me)
داره منو میکشه داره منو میکشه

I will never get over
هیچوقت فراموشت نمیکنم

If you can′t be with the one
you really truly love
اگر نمیتونی با اونی باشی که واقعا دوسش داری

Do the 2-step with the one you with
دو مرحله رو با اونی که باهاشی انجام بده

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️