موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو I Don’t Want to Miss a Thing از Aerosmith با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 3390 | ارسال توسط: می 5, 2018
موزیک ویدیو I Don’t Want to Miss a Thing از Aerosmith با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Aerosmith – I Don’t Want to Miss a Thing

 

I could stay awake just
to hear you breathing
من میتوانم بیدار بمانم تا فقط صدای نفس کشیدن تو را بشنوم

Watch you smile while you are sleeping
تماشایت کنم که لبخند میزنی هنگامی که خواب هستی

While You are far away and dreaming
زمانی که تو بسیار دوری و داری خواب میبینی

I could spend my life in
this sweet surrender
میتوانم زندگی ام را در این تسلیم بودن شیرین و دوست داشتنی بگذرانم

I could stay lost in
this moment forever
میتوانم تا ابد در این لحظه گم و گور باقی بمانم

Every moment spent with you
is a moment I treasure
هر لحظه ای که با تو سپری شده باشد لحظه ایست که من آن را میپرستم

Don′t wanna close my eyes
نمیخواهم چشمانم را ببندم

I don′t wanna fall asleep
نمیخواهم به خواب بروم

′Cos I had miss you‚ baby
چون دلتنگت شده ام عزیزم

And I don′t wanna miss a thing
نمیخواهم چیزی را از دست بدهم

′Cos even when I dream of you
چون حتی زمانی که دارم خواب تو را میبینم

The sweetest dream would never do
شیرین ترین خواب هم کاری را از پیش نمیبرد

I had still miss you‚ baby
من هنوز هم دلتنگت هستم, عزیزم

And I don′t wanna miss a thing
و نمیخواهم چیزی را از دست بدهم

Lying close to you feeling
your heart beating
کنار تو دراز کشیده ام و تپیدن قلبت را حس میکنم

And I am wondering what
You are dreaming‚
و در این فکرم که در حال دیدن چه خوابی هستی

Wondering if It is me You are seeing
در فکرم که آیا داری مرا در خواب میبینی یا نه

Then I kiss your eyes and thank
God We are together
سپس چشمانت را میبوسم و خدا را شکر میکنم که با هم هستیم

And I just wanna stay with you
و من فقط می خواهم با تو بمانم

In this moment forever‚
forever and ever
تا ابد در این لحظه
تا ابد و ابد

I don′t wanna close my eyes
نمیخواهم چشمانم را ببندم

I don′t wanna fall asleep
نمیخواهم به خواب بروم

′Cos I had miss you‚ baby
چون دلتنگت شده ام عزیزم

And I don′t wanna miss a thing
و نمیخواهم چیزی را از دست بدهم

′Cos even when I dream of you
چون حتی زمانی که دارم خواب تو را میبینم

The sweetest dream would never do
شیرین ترین خواب هم کاری را از پیش نمیبرد

I had still miss you‚ baby
من هنوز هم دلتنگت هستم, عزیزم

And I don′t wanna miss a thing
و نمیخواهم چیزی را از دست بدهم

I don′t wanna miss one smile
نمیخواهم یک لبخند را از دست بدهم

I don′t wanna miss one kiss
نمیخواهم یک بوسه را از دست بدهم

Well‚ I just wanna be with you
خب, فقط میخواهم با تو باشم

Right here with you‚ just like this
درست همینجا با تو, دقیقا به همین شکل

I just wanna hold you close
فقط میخواهم تو را محکم در آغوش بگیرم

I feel your heart so close to mine
قلبت را خیلی نزدیک به قلب خودم احساس میکنم

And just stay here in this moment
و فقط در این لحظه اینجا میمانم

For all the rest of time‚
yeah‚ yeah‚ yeah!
برای تمام زمان باقیمانده
آری آری آری

Don′t wanna close my eyes
نمیخواهم چشمانم را ببندم

Don′t wanna fall asleep
نمیخواهم به خواب بروم

′Cos I had miss you‚ baby
چون دلتنگت شده ام عزیزم

And I don′t wanna miss a thing
و نمیخواهم چیزی را از دست بدهم

′Cos even when I dream of you
چون حتی زمانی که دارم خواب تو را میبینم

The sweetest dream would never do
شیرین ترین خواب هم کاری را از پیش نمیبرد

I had still miss you‚ baby
من هنوز هم دلتنگت هستم, عزیزم

And I don′t wanna miss a thing
و نمیخواهم چیزی را از دست بدهم

I don′t wanna close my eyes
نمیخواهم چشمانم را ببندم

I don′t wanna fall asleep
نمیخواهم به خواب بروم

′Cos I had miss you‚ baby
چون دلتنگت شده ام عزیزم

And I don′t wanna miss a thing
و نمیخواهم چیزی را از دست بدهم

′Cos even when I dream of you
چون حتی زمانی که دارم خواب تو را میبینم

The sweetest dream would never do
شیرین ترین خواب هم کاری را از پیش نمیبرد

and I had still miss you‚ baby
من هنوز هم دلتنگت هستم, عزیزم

And I don′t wanna miss a thing
و نمیخواهم چیزی را از دست بدهم

Don′t wanna close my eyes
نمیخواهم چشمانم را ببندم

I don′t wanna fall asleep‚ yeah
نمیخواهم به خواب بروم ،آره

I don′t wanna miss a thing
نمیخواهم چیزی را از دست بدهم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️