موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Down از Marian Hill با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5866 | ارسال توسط: دسامبر 8, 2017
موزیک ویدیو Down از Marian Hill با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Marian Hill – Down

 

Didn’t even really wanna go
من واقعانمی خواستم برم

But if you get me out, you get a show
ولی وقتی تو منو بیرون کنی، میتونی خودت رو نشون بدی

There’s so many bodies on the floorاجساد زیادی رو زمین هستن

So baby we should go and add some more
پس پسر ما باید بریم و افراد بیشتربیاریم

Are you down, d-d-down, d-d-down,
d-d-down, down, down?
آیا تو … پایین ، پایین، پاپایین، پایینی ؟ین، پاپاپاپایینی؟

Down, d-d-down, d-d-down, d-d-down, down, down?
پاپایین،پاپاپایین،پاپاپایین،پاپاپایین ؟

Everywhere I look are peoples’ hands
هر جا نگاه میکنم دستای مردم هستش

Thrown up in the air to help them dance
به سمت بالا که بهشون کمک میکنه برقصن

Come on, baby, catch me if you can
زود باش،عزیزم، اگه میتونی منو بگیر

I know you don’t have any other plans
من میدونم که تو فکر دیگه ای تو سرت نیست

Are you down, d-d-down, d-d-down,
d-d-down, down, down?
آیا تو … پایین ، پایین، پاپایین، پایینی ؟ین، پاپاپاپایینی؟

Down, d-d-down, d-d-down, d-d-down, down, down?
تو پایینی ؟ پا پایین ،پاپاپاین، پا پا پایینی ؟

Are you… down, down, d-down, down?
آیا تو … پایین ، پایین، پاپایین، پایینی ؟

Are you… down, down, d-d-down,
down, d-down, down?
آیا تو پایینی ، آیا تو پایینی ، تو پاپاپاپایینی ؟

Are you down, are you down, are you d-d-down?
آیا تو پایینی ، آیا تو پایینی ، تو پاپاپاپایینی ؟

Are you down, are you down,
are you d-d-d-d-down,
are you…آیا تو پایینی ، آیا تو پایینی ، تو پاپاپاپایینی ؟

Down, down, down, d-d-d-down?
تو پایین، پایین , پایین، پاپاپاپایینی؟

You know we could put them all to shame
تو میدونی که ما باید همشونو بفرستیم پایین که خجالت بکشن

Now isn’t the time to play it safe
وقت بازی کردن نیست باید امنش کنیم

Isn’t this the reason why you came?
دلیل اومدنت این مگه نبود ؟

So, baby, don’t you let it go to waste
پس، عزیزم، وقتو هدر نده(چون با ارزشه)

Are you down, d-d-down, d-d-down,
d-d-down, down, down?
آیا تو … پایین ، پایین، پاپایین، پایینی ؟

Down, d-d-down, d-d-down, d-d-down, down, down?
پاپایین،پاپاپایین،پاپاپایین،پاپاپایین ؟

Every single thing is feeling right
هر چیزی به تنهایی احساس درستی داره

Started as a quiet Friday night
یک شب جمعه ی آروم شروع شد

I don’t really think that we should fight this
من واقعا فکر نمیکنم که درمقابلش وایستم و باهاش بجنگیم

What if we don’t stop until it’s light?
اگه تا قبل از روشن شدن ما متوقف نشیم چی خواهد شذ؟

Are you down, d-d-down, d-d-down,
d-d-down, down, down?
آیا تو … پایین ، پایین، پاپایین، پایینی ؟

Are you… down, down, d-down, down?
آیا تو … پایین ، پایین، پاپایین، پایینی ؟

Down, down, d-d-down, down, d-down, down?
تو پایینی ؟ پا پایین ،پاپاپاین، پا پا پایینی ؟

Are you down, are you down, are you
d-d-d-d-down, are you Down, are you down,
are you d-d-down, are you?
آیا تو … پایین ، پایین، پاپایین، پایینی ؟

Down, down, down, d-d-d-down?
پاپایین،پاپاپایین،پاپاپایین،پاپاپایین ؟

Are you, are you, are you d-d-down, down?
آیا تو … پایین ، پایین، پاپایین، پایینی ؟

Are you, are you… d-d-d-d-d-down…are you?
آیا تو … پایین ، پایین، پاپایین، پایینی ؟

Down, down, d-d-down, down?
تو پایینی ؟ پا پایین ،پاپاپاین، پا پا پایینی ؟

Down, down, d-d-down, down, d-down, down?
تو پایینی ؟ پا پایین ،پاپاپاین، پا پا پایینی ؟

Are you down, are you down, are you d-d-down,
are you down, are you down,
are you d-d-d-down, are you?
آیا تو … پایین ، پایین، پاپایین، پایینی ؟ین، پاپاپاپایینی؟

Down, down, down, d-d-d-down?
تو پایینی ؟ پا پایین ،پاپاپاین، پا پا پایینی ؟

Are you down, are you down, are you d-d-down,
are you down, are you
are you d-d-d-down, are you?
آیا تو … پایین ، پایین، پاپایین، پایینی ؟,

0/5 (0 نظر)
کامنت ها