موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Do It Right از Anne-Marie با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5517 | ارسال توسط: آوریل 10, 2018
موزیک ویدیو Do It Right از Anne-Marie با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Anne-Marie – Do It Right

I say if we are gonna do it‚ do it
من میگم اگه قراره انجامش بدیم، درست انجامش

Right
بدیم

I remember when this all started‚
s*e*x was carnage
من یادمه وقتی که همه اینا شروع شد،
س*ک*س قتل عام بود

This one′s lasting‚ oh (oh oh oh)
این یکی پایدار و ثابت هست، اوه (اوه اوه اوه)

I was like‚ I was like
من مثل، من مثل

Cupid′s callin′‚ He is my darling
کوپید (افسانه یونان، خدای عشق) صدا زده میشدم
اون محبوب و عزیز من هست

Things are gwanin‚ yeah
(yeah yeah yeah)
چیزا میشن جریان چیه چه خبره، آره
(آره آره آره)

The only thing on my mind‚
all the time‚ no appetite
تنها چیزی که داخل ذهنم نیست، اشتیاق و آرزو هست، همیشه

Always wanna bite‚ just my
type‚ this one′s mine
همیشه میخوام گاز بگیرم، فقط امثال من، این یکی برا منه

And there′s never been a human
being so good for me‚ oh
و هرگز انسانی که برای من خوب بوده وجود نداشته

I say if we are gonna do it‚ do it
right (yeah‚ yeah yeah yeah)
من میگم اگه قراره انجامش بدیم، درست انجامش بدیم
(آره، آره آره آره)

If we are gonna do this‚ do it
right (yeah‚ yeah yeah yeah)
اگه قراره اینکارو انجام بدیم، درست انجامش بدیم
(آره، آره آره آره)

If it is me and you‚ we gotta
fight (yeah‚ yeah yeah yeah)
اگه این من و تو هستیم، باید بجنگیم
(آره، آره آره آره)

I say if we are gonna
do it‚ do it right
من میگم اگه قراره انجامش بدیم، درست انجامش بدیم

We gotta do it‚ oh we
gotta do it right
ما باید انجامش بدیم، اوه ما باید درست انجامش بدیم

If we gonna do it‚ do it
اگه قراره انجامش بدیم، انجامش بدیم

I remember when we went dancing‚
non-stop laughing
من یادمه وقتی که ما رفتیم برقصیم، یکسره میخندید

He is so charming‚ oh (oh oh oh)
اون خیلی فریبنده هست، اوه (اوه اوه اوه)

And we were like up ′til morning‚
hearts are pouring
و ما تا خود صبح دوست بودیم، به هم عشق ورزیدیم

And I adore him‚ yeah yeah
و من اونو میپرستم و عاشقشم، آره آره

The only thing on my mind‚
all the time‚ no appetite
تنها چیزی که داخل ذهنم نیست، اشتیاق و آرزو هست، همیشه

Always wanna bite‚ just my
type‚ this one′s mine
همیشه میخوام گاز بگیرم، فقط امثال من، این یکی برا منه

And there′s never been a human
being so good for me‚ oh
و هرگز انسانی که برای من خوب بوده وجود نداشته

I say if we are gonna do it‚ do it
right (yeah‚ yeah yeah yeah)
من میگم اگه قراره انجامش بدیم، درست انجامش بدیم
(آره آره آره آره)

If we are gonna do this‚ do it
right (yeah‚ yeah yeah yeah)
اگه قراره اینکارو انجام بدیم، درست انجامش بدیم
(آره آره آره آره)

If it is me and you‚ we gotta
fight (yeah‚ yeah yeah yeah)
اگه من و تو هستیم، باید بجنگیم
(آره، آره آره آره)

I say if we are gonna
do it‚ do it right
من میگم اگه قراره انجامش بدیم، درست انجامش بدیم

We gotta do it‚ oh we
gotta do it right
ما باید انجامش بدیم، اوه ما باید درست انجامش بدیم

If we gonna do it‚ do it
اگه قراره انجامش بدیم، انجامش بدیم

I say if we are gonna do it‚ do it
من میگم اگه قراره انجامش بدیم، انجامش بدیم

I say if we are gonna do it‚ do it
من میگم اگه قراره انجامش بدیم، انجامش بدیم

I say if we are gonna do it‚ do it
right (yeah‚ yeah yeah yeah)
من میگم اگه قراره انجامش بدیم، درست انجامش بدیم
(آره، آره آره آره)

If we are gonna do this‚ do it
right (yeah‚ yeah yeah yeah)
اگه قراره اینکارو انجام بدیم، درست انجامش بدیم
(آره، آره آره آره)

If it is me and you‚ we gotta
fight (yeah‚ yeah yeah yeah)
اگه من و تو هستیم، باید بجنگیم
(آره، آره آره آره)

I say if we are gonna
do it‚ do it right
من میگم اگه قراره انجامش بدیم، درست انجامش بدیم

We gotta do it‚ oh we
gotta do it right
ما باید انجامش بدیم، اوه ما باید درست انجامش بدیم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️