موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Dancing With A Stranger از Sam Smith & Normani با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1194 | ارسال توسط: ژانویه 7, 2020
موزیک ویدیو Dancing With A Stranger از Sam Smith & Normani با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Sam Smith & Normani – Dancing With A Stranger

I don′t wanna be alone tonight
(Alone tonight)
دلم نمیخواد امشب تنها باشم

It is pretty clear that I am not
over you (Over you‚ over you)
واضحه که ازت نگذشتم(فراموشت نکردم)

I am still thinking ′bout the things
you do (Things you do)
هنوز دارم به کارایی که میکنی فکر میکنم

So I don′t wanna be alone tonight‚
alone tonight‚ alone tonight
پس دلم نمیخواد امشب تنها باشم

Can you light the fire? (Light
the fire‚ light the fire)
میتونی برام آتیش به پا کنی؟

I need somebody who can take
control (Take control)
یکیو لازم دارم که کنترلو بدست بگیره

I know exactly what I need to do
دقیقا میدونم لازمه چیکار کنم

′Cause I don′t wanna be alone tonight‚
alone tonight‚ alone tonight
چون دلم نمیخواد امشب تنها باشم

Look what you made me do‚
I am with somebody new
ببین مجبورم کردی چیکار کنم،الان با یه نفر دیگم
(کلی فک کردم ولی نتونستم “جدید”رو تو این جمله بیارم)

Ooh‚ baby‚ baby‚ I am dancing
with a stranger
اوه عزیزم،دارم با یه غریبه میرقصم

Look what you made me do‚
I am with somebody new
ببین مجبورم کردی چیکار کنم،الان با یکی دیگم

Ooh‚ baby‚ baby‚ I am dancing
with a stranger
اوه عزیزم،دارم با یه غریبه میرقصم

Dancing with a stranger
دارم با یه غریبه میرقصم

I wasn′t even going out
tonight (Out tonight)
امشب حتی بیرون هم نرفتم
(دلم با توعه)

But‚ boy‚ I need to get you off
of my mind (Off of my mind)
اما باید تو رو از ذهنم بیرون کنم

I know exactly what I have to do
دقیقا میدونم باید چیکار کنم

I don′t wanna be alone tonight‚
alone tonight‚ alone tonight
دلم نمیخواد امشب تنها باشم

Look what you made me do‚
I am with somebody new
ببین مجبورم کردی چیکار کنم،الان با یه نفر دیگم

Ooh‚ baby‚ baby‚ I am dancing
with a stranger
اوه عزیزم،دارم با یه غریبه میرقصم

Look what you made me do‚
I am with somebody new
ببین مجبورم کردی چیکار کنم،الان با یه نفر دیگم

Ooh‚ baby‚ baby‚ I am dancing

with a stranger
اوه عزیزم،دارم با یه غریبه میرقصم

Dancing with a stranger
دارم با یه غریبه میرقصم

Dancing with a stranger
دارم با یه غریبه میرقصم

Dancing‚ yeah‚ ooh
دارم میرقصم، آره، اوه

Look what you made me do‚
I am with somebody new
ببین مجبورم کردی چیکار کنم،الان با یه نفر دیگم

Ooh‚ baby‚ baby‚ I am dancing
with a stranger
اوه عزیزم،دارم با یه غریبه میرقصم

Look what you made me do‚
I am with somebody new
ببین مجبورم کردی چیکار کنم،الان با یه نفر دیگم

Ooh‚ baby‚ baby‚ I am dancing
with a stranger
اوه عزیزم،دارم با یه غریبه میرقصم

I am dancing‚ I am dancing
دارم میرقصم،دارم میرقصم

(I am dancing‚ I am dancing) Dancing
with a stranger
دارم میرقصم،دارم میرقصم(دارم با یه غریبه میرقصم)

I am dancing‚ I am dancing (Dancing
with a stranger)
دارم میرقصم،دارم میرقصم(دارم با یه غریبه میرقصم)

I am dancing‚ I am dancing (Dancing
with a stranger)
دارم میرقصم،دارم میرقصم(دارم با یه غریبه میرقصم)

کامنت ها