موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Black Or White از Michael Jackson با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 6873 | ارسال توسط: نوامبر 18, 2017
موزیک ویدیو Black Or White از Michael Jackson با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Michael Jackson – Black Or White

Turn that noise off!
اون صدای مزخزفو خاموش کن

Anthony, I told you to turn that thing off!
آنتونی بهت گفتم اون چیز مسخره رو خاموش کنی

It’s too late and it’s too loud!
الان دیگه دیر شده و این صدا خیلی بلنده

But Dad, this is the best part.
ولی بابا این بهترین قسمتشه

You are wasting your time
with this garbage. Now, go to bed!
داری وقتتو با این آشغال حروم می کنی همین الان برو توی تختت

Ok.
باشه

E***t this.
ای**نو بخ***ور

I’m afraid that your father is gonna be
very upset when he gets back…
می ترسم که پدرت وقتی برمیگرده خیلی ناراحت باشه

I took my baby
on a saturday bang
یک شنبه دو**س دخ*و بردم بار

Boy is that g**rl with you
Yes we’re one and the same
پسر اون دخ**ره با تواه؟آره ما یکی هستیم و باهم هیچ فرقی نداریم

Now I believe in miracles
حالا به معجزه ایمان آوردم

And a miracle
has happened tonight
و یک معجزه امشب اتفاق افتاد

But, if you’re thinkin’ about my baby
ولی اگه داری به بچه ام فک می کنی(میگه به شخصه با ازدواج بچه اش با یه سیاه پوست مشکلی نداره)

It don’t matter if you’re black or white
مهم نیست سیاه پوستی یا سفید پوست

They print my message
in the saturday sun
اونا پیام منو روی خورشید یکشنبه نوشتن(اهمیت زیادی بهش دادن،)

I had to tell them
I ain’t second to none
باید بهشون می گفتم که من دومی ندارم (بهترینم)

And I told about equality
اما در مورد یکسانی انسان ها حرف زدم

an it’s true either
you’re wrong or you’re right
که اینم درسته
تو اشتباه می کنی یا حق داری

But, if you’re thinkin’ about my baby
اما اگه در مورد بچه ام فکر می کنی

It don’t matter if you’re black or white
مهم نیست که سیاه پوستی یا سفید پوست

Don’t despare!
نا امید نشو

I am tired of this devil
از این جهنم خسته شدم

I am tired of this stuff
از این چرندیات خسته شدم

I am tired of this business
از این کار خسته شدم

So when the
going gets rough
پس وقتی که رفتن سخت می شه

I ain’t scared of
your brother
من از برادرت نمی ترسم(یه سیاه پوست برادر یه سیاه پوست دیگه است و بالعکس)

I ain’t scared of no sheets
از کاغذ بازی ها نمی ترسم

I ain’t scare of nobody
از هیچکس نمی ترسم

Girl when the
Goin’ gets mean
دختر وقتی رفتن معنایی پیدا می کنه

Protection
حفاظت

For gangs, clubs
and nations
از کلوب ها و گنگ ها و ملیت ها

Causing grief
in human relations
باعث ناراحتی توی روابط انسان ها می شه

It’s a turf war
on a global scale
این یه جنگ سرد توی مقیاس جهانیه

I’d rather hear both sides
of the tale
ترجیح می دم داستانو از هر دو طرف بشنوم

See, it’s not about races
just places
می بینی این که میگم در مورد نژاد ها نیست فقط مکانها

Faces,
و چهره ها مدنظرم هستن

Where your blood comes from
is where your space is
تو به جایی که به دنیا اومدی تعلق داری

I’ve seen the bright get duller
دیدم که روشنایی تاریک تر میشه

I’m not going to spend
my life being a color
من عمرم صرف یک “”رنگ””بودن نمی کنم

Don’t tell me you agree with me
نگو که باهام هم عقیده ای

When I saw you
kicking dirt in my eye
وقتی دیدم که خاک تو چشام ریختی(ناراحتم کردی)

But, if you’re thinkin’ about my baby
اما اگه در مورد بچه ام فکر می کنی

It don’t matter if you’re black or white
مهم نیست که سیاه پوستی یا سفید پوست

I said if you’re thinkin’ of being my baby
گفته ام که اگه به دوستی باهام فکر می کنی(مهم نیست برام دوست دخترم چه رنگی باشه)

It don’t matter if you’re black or white
مهم نیست سیاه پوستی یا سفید پوست

I said if you’re thinkin’ of being my brother
گفتم اگه در مورد برادر شدن با من فکر می کنی

It don’t matter if you’re black or white
مهم نیست سیاهی یا سفید

All right
خیلی خب

It’s black, it’s white
سیاهه یا سفیده

It’s tough for you to get by
در هر حال مال تو هست و تو باید باهاش کنار بیای

It’s black, it’s white
سیاهه یا سفیده

It’s black, it’s white
سیاهه یا سفیده

It’s tough for you to get by
در هر حال مال تو هست و تو باید باهاش کنار بیای

It’s black
سیاهه

All right
خیلی خب

It’s black, it’s white
سیاهه یا سفیده

It’s tough for you to get by
در هر حال مال تو هست و تو باید باهاش کنار بیای

It’s black, it’s white
سیاهه یا سفیده

It’s black, it’s white
سیاهه یا سفیده

It’s tough for you to get by
در هر حال مال تو هست و تو باید باهاش کنار بیای

It’s black
این سیاهه

All right
خیلی خب

It’s black, it’s white
سیاهه یا سفیده

It’s tough for you to get by
در هر حال مال تو هست و تو باید باهاش کنار بیای

It’s black, it’s white
سیاهه یا سفیده

It’s black, it’s white
سیاهه یا سفیده

It’s tough for you to get by
در هر حال مال تو هست و تو باید باهاش کنار بیای

It’s black, it’s white
سیاهه یا سفیده

0/5 (0 نظر)
کامنت ها
  • rb

    این همون پسره تنها در خانه اس خیلی خوووبه

    • Saeed Avril

      آره خودشه 😉