موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

لیریک ویدیو Don’t You Trust Me از 2pac feat. Dido با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 536 | ارسال توسط: آگوست 31, 2023
لیریک ویدیو Don’t You Trust Me از 2pac feat. Dido با زیرنویس فارسی و انگلیسی

لیریک ویدیو Don’t You Trust Me از 2pac feat. Dido با زیرنویس فارسی و انگلیسی


2pac feat. Dido – Don’t You Trust Me

I ain’t got time for this, man, I’m out
حوصله این کصشراتو ندارم، بیخیال
من رفتم

You should stop, for a while
باید برای چند لحظه این کاراتو تموم کنی

You will find me standing by (Don’t you trust me?)
تا ببینی که این گوشه ناراحت وایسادم –
بهم اعتماد نداری؟ –

Over here, at the side of your life (It’s not that I don’t trust you)
همینجا، گوشه زندگیت و دور از تو –
مسئله این نیست که بهت اعتماد ندارم –

You spend all your hours just rushin’ around
تو تموم وقتتو گرفتار و مشغولی

Do you have a little time to have a little time for me?
آخه یذره وقت نداری واسه من بزاری؟

As soon as I leave the house, you wanna page me
،به محض اینکه از خونه میزنم بیرون
بهم زنگ میزنی و کارم داری

See, you got me trapped, I’m goin’ crazy, this is slavery
میفهمی، آزادیمو ازم گرفتی و دارم دیوونه میشم
این کارات مث برده داریه

You act like it’s outrageous, give me space, it won’t get better
جوری میگی انگار رفتارم باهات ظالمانه اس
آخه یذره بزار آزاد باشم وگرنه هیچی بهتر نمیشه

And maybe we will argue and be through with all these sorry letters
شایدم با این جر و بحثا، از شر این همه معذرت خواهی هامون بگذریم
شاید از این همه به هم پریدن هامون)
(چیزای جدیدی درمورد همدیگه یاد گرفتیم

Soon as I come home, it’s like I get third degree
به محض اینکه میام خونه، مثل این میمونه که من بچه ام

Where you been and who you with, I get no room to breathe
که هی ازم میپرسی کجا بودم و با کی بودم
دیگه جای نفس کشیدن هم تو خونه برام نمونده

It makes me wanna leave,
I’m sick of these tricks up your sleeve
باعث میشه دوباره از خونه برم
از اینهمه دوز و کلک هات خسته ام

You’re suspicious, I deceive, give me grief without belief
تو شکاکی، منم دروغگو
همینطوری فقط بی دلیل ناراحتم میکنی

But to me, if you really trust me, then it’s pitiful
ولی از دید من، اگه واقعا بهم اعتماد داری، دلم برات میسوزه
(خودم میدونم که دروغگو خیانتکارم)

Question me about my whereabouts, that’s so trivial (Trivial)
ازم درمورد کارام میپرسی
این رفتارت خیلی از پیش پاافتاده اس

Let me live my life and you can live yours
بزار من به زندگیم برسم و تو هم به زندگیت

Just be there to help me, and support, that’s what you’re here for (Here for)
فقط ازت میخوام پیشم باشی تا کمکم کنی
دلیل اینکه اینجا پیشمی همینه و بس

Not to give me stress and add to pressure
نه اینکه بهم فشار و استرس بدی

Home is where I go to rest, I go to pass the test (The test)
خونه جاییه که میام توش تا استراحت کنم
جاییه که امتحان های الهیمو توش پاس میکنم
(نقل قول از انجیل: خانه محل آرامش شماست)

I’m sorry if I left you all alone
عذر میخوام اگه تنهات گذاشتم

But I couldn’t make it home, so we argue on the phone
Don’t you trust me?
ولی نمیتونستم خودمو برسونم به خونه
و دوباره پشت تلفن جر و دعوا میکنیم. بهم اعتماد نداری؟

You should stop, for a while
باید برای چند لحظه این کاراتو تموم کنی

You will find me standing by (Don’t you trust me?)
تا ببینی که این گوشه ناراحت وایسادم –
بهم اعتماد نداری؟ –

Over here, at the side of your life (It’s not that I don’t trust you)
همینجا، گوشه زندگیت و دور از تو –
مسئله این نیست که بهت اعتماد ندارم –

You spend all your hours just rushin’ around
تو تموم وقتتو گرفتار و مشغولی

Do you have a little time to
have a little time for me?
آخه یذره وقت نداری واسه من بزاری؟

It’s not that I don’t trust you
مسئله این نیست که بهت اعتماد ندارم

Callin’ at my house, then hangin’ up,
you think that makes sense?
آخه چرا وقتی به خونه زنگ میزنم دوباره باید
بعد جرو دعوا سریع قطع کنم؟ اینم شد کار؟

Tell me what it takes for us to shake,
so we can be friends (Be friends)
بهم بگو چه تلنگری باید بهمون بخوره
تا دوباره باهم مثل قبل خوب باشیم؟

It’s time for us to take our separate paths
وقت این رسیده که هر کدوم راه خودمونو بریم

We had a lot of laughs, but the good’s become the past (Past)
خنده های زیادی باهم داشتیم
ولی این اوقات شیرین به گذشته پیوست و رفت

Let’s make it an even break, don’t make it scandalous
بزار با دل خوش از هم جدا شیم
جدایی ـمونو گنده و پردردسر نکن

Try and be mature, I’m pretty sure that we can handle this (Handle this)
سعی کن تا بالغانه رفتار کنی
مطمئنم میتونیم از پسش بر بیایم

You’re sayin’ I’m too busy, I ignore you
وقتی بهم میگی خیلی پر مشغله ای، نادیده ات میگیرم

I guess you didn’t hear me when I said that I cared for you (Cared for you)
فکر کنم زمانی که گفتم برات اهمیت قائلم
چیزی نشنیدی

But now it seems the arguments are nightly
ولی الآن بنظرمیرسه دعواهامون هرشب تکرار میشن

I wanna hold you tightly, but instead,
you wanna fight me (Fight me)
میخوام محکم تو بغلم بگیرمت
ولی بجاش، تو میخوای باهام جر و بحث کنی

So why let it stress and aggravate me?
پس چرا بزارم این رفتارات منو ناراحت و عصبانی کنن؟

Instead, I’d rather break, hope you don’t hate me
بجاش ترجیح میدم از هم جدا شیم، امیدوارم ازم دلخور نباشی

You tell me that you love me, but you’re lyin’
بهم میگی عاشقمی ولی داری دروغ میگی

Fightin’ back the urge to just start cryin’
چون فقط میخوای از اینکه دوباره گریه کنی
با یه جمله جلوگیری کنی

I’ll wipe away your tears, come and hug me
من اشکاتو پاک میکنم، بیا و بغلم کن

I love you like you love me, girl, but don’t you trust me?
منم همونطور که دوسم داری دوستت دارم دختر
ولی بهم اعتماد نداری؟

You should stop, for a while
باید برای چند لحظه این کاراتو تموم کنی

You will find me standing by (Don’t you trust me?)
تا ببینی که این گوشه ناراحت وایسادم –
بهم اعتماد نداری؟ –

Over here, at the side of your life (It’s not that I don’t trust you)
همینجا، گوشه زندگیت و دور از تو –
مسئله این نیست که بهت اعتماد ندارم –

You spend all your hours just rushin’ around
تو تموم وقتتو گرفتار و مشغولی

Do you have a little time to have a little time for me? (It’s not that I don’t trust you)
آخه یذره وقت نداری واسه من بزاری؟

I hang up the phone, I can’t bear to hear you yellin’ at me
تلفونو قطع میکنم، نمیتونم تحمل کنم که داری سرم داد میزنی

Maybe we should end it, neither one of us are happy (Happy)
شاید بهتره تمومش کنیم، هیچکدوممون تو این رابطه خوشحال نیستیم

You know that I’m emotional, you know me
تو که میدونی من احساساتی ام و دلم زود نازک میشه

Comin over cryin’ just to get me feelin’ guilty
ولی هی میای پیشم گریه میکنی تا
باعث شی احساس گناه کنم

You and me were meant to be and yet
من و تو تو تقدیرمون نوشته شده با هم باشیم
ولی با اینحال

You always wanna sweat,
how much closer can we get?
تو همیشه میخوای تلاش کنی رابطمونو تغییر بدی
آخه مگه میتونیم از این بهم نزدیکتر بشیم؟

Don’t fret, just let me pack my things and I’ll be outtie
دل نگران چیزی نشو
فقط بزار وسایلمو جمع کنم و از خونه بزنم بیرون

This time I’m breakin’ out, you let your mouth overcrowd me
ایندفعه که من دارم با پای خودم میرم بیرون
تو میخوای با حرفات منو خر کنی

I can’t take the beefin’ and the griefin’
من نمیتونم اینهمه ناراحتی و خصومت رو تحمل کنم

I get no room to sleep, I hope to see some, ’cause I’m leavin’ (Leavin’)
درسته هیچ جایی واسه خوابیدن ندارم
اما امیدوارم جایی رو پیدا کنم چون دارم میرم

Maybe next time you’ll be a little more sure
شاید دفعه بعد که دیدمت بیشتر از خودت مطمئن باشی

And I can give you more when you mature (Mature)
و بیشتر هم میتونم باهات جر وبحث کنم
اما زمانی که بالغ تر شده باشی

But, baby, until then, I gotta leave you
ولی عزیزم تا اون موقع، باید ترکت کنم

It’s not that I don’t need you, but, see you (See you)
مشکل این نیست که بهت نیاز ندارم
مشکل اینه که هر روز میبینمت

And I hope you understand why I’m bustin’
امیدوارم بفهمی واسه چی دارم از اینجا میرم

Not because we rushed it (Hell, no), don’t you trust me?
(نه بخاطر اینکه رابطمون رو سریع جلو بردیم (به هیچ وجه
بهم اعتماد نداری؟

You should stop, for a while
باید برای چند لحظه این کاراتو تموم کنی

You will find me standing by (Don’t you trust me?)
تا ببینی که این گوشه ناراحت وایسادم –
بهم اعتماد نداری؟ –

Over here, at the side of your life (It’s not that I don’t trust you)
همینجا، گوشه زندگیت و دور از تو –
مسئله این نیست که بهت اعتماد ندارم –

You spend all your hours just rushin’ around (Don’t you trust me?)
تو تموم وقتتو گرفتار و مشغولی

Do you have a little time to have a little time for me?
(It’s not that I don’t trust you)
آخه یذره وقت نداری واسه من بزاری؟

Don’t you trust me?
بهم اعتماد نداری؟

It’s not that I don’t trust you
مسئله این نیست که بهت اعتماد ندارم


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️