موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

اجرای زنده آهنگ Alive از Sia در برنامه The Voice با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 7800 | ارسال توسط: می 16, 2017
اجرای زنده آهنگ Alive از Sia در برنامه The Voice با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Sia – Alive

I was born in a thunderstorm
من در یک طوفان بدنیا اومدم

I grew up overnight
من در طول شب بزرگ شدم

I played alone
به تنهایی بازی میکردم

I’m playing on my own
من با خودم بازی میکنم

I survived
من زنده ماندم

I had a one-way ticket to a
place where all the demons go
من یک بلیط یک طرفه به یک مکانی داشتم که تمام شیاطین میروند

Where the wind don’t change
جایی که باد عوض نمیشود

And nothing in the ground can ever grow
و هیچ چیز روی زمین نمیتونه رشد کنه

No hope, just lies
هیچ امیدی نیست، فقط دروغ

And you’re taught to cry into
your pillow
و تو فکر کردی که بر روی بالشتت گریه کنی

I survived
من زنده ماندم

I’m still breathing
من هنوز نفس میکشم

I’m still breathing
من هنوز نفس میکشم

I’m still breathing
من هنوز نفس میکشم

I’m still breathing
من هنوز نفس میکشم

I’m alive
من زنده ام

I’m alive
من زنده ام

I’m alive
من زنده ام

I’m alive
من زنده ام

I found solace in the strangest place
من مایه تسلی رو در عجیب ترین مکان پیدا کردم

Way in the back of my mind
راهی در پشت ذهنم

I found my love in strangest’s rooms
من عشقم رو در اتاق غریبه ها یافتم

And it was mine
و آن برای من بود

I had a one-way ticket to a
place where all the demons go
من یک بلیط یک طرفه به یک مکانی داشتم که تمام شیاطین میروند

Where the wind don’t change
جایی که باد عوض نمیشود

And nothing in the ground can ever grow
و هیچ چیز روی زمین نمیتونه رشد کنه

No hope, just lies
هیچ امیدی نیست، فقط دروغ

And you’re taught to cry into
your pillow
و تو فکر کردی که بر روی بالشتت گریه کنی

I survived
من زنده ماندم

I’m still breathing
من هنوز نفس میکشم

I’m still breathing
من هنوز نفس میکشم

I’m still breathing
من هنوز نفس میکشم

I’m still breathing
من هنوز نفس میکشم

I’m alive
من زنده ام

I’m alive
من زنده ام

I’m alive
من زنده ام

I’m alive
من زنده ام

I have made every single mistake
من تمام اشتباهات رو انجام دادم

That you could ever possibly make
که احتمالش هیچوقت نیست که تو انجام بدی

I took and I took and I took
what you gave
من گرفتم و گرفتم و گرفتم چیزی که تو دادی

But you never noticed that I was in pain
اما تو هیچوقت متوجه نشدی که من در دردم

I knew what I wanted; I went
out and got it
من میدونستم که چی میخوام، رفتم و اونو بدست آوردم

Did all the things that you
said that I wouldn’t
انجام دادم تمام چیزهایی که تو گفتی که من نمیتونم

I told you that I would never
be forgotten
من بت گفتم که من هیچوقت فراموش نمیشم

And all in spite of you
و تمام کینه هایم از تو

And I’m still breathing
و من هنوز نفس میکشم

I’m still breathing
من هنوز نفس میکشم

I’m still breathing
من هنوز نفس میکشم

I’m still breathing
من هنوز نفس میکشم

I’m alive (You took it out,
but I’m still breathing)
من زنده ام (تو اون رو بیرون کشیدی ، اما من هنوز نفس میکشم)

I’m alive (You took it out,
but I’m still breathing)
من زنده ام (تو اون رو بیرون کشیدی ، اما من هنوز نفس میکشم)

I’m alive (You took it out,
but I’m still breathing)
من زنده ام (تو اون رو بیرون کشیدی ، اما من هنوز نفس میکشم)

I’m alive
من زنده ام

I’m alive
من زنده ام

I’m alive
من زنده ام

I’m alive
من زنده ام

I’m alive
من زنده ام

0/5 (0 نظر)
کامنت ها