موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Send my love to new lover از Adele با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 10125 | ارسال توسط: سپتامبر 17, 2016
موزیک ویدیو Send my love to new lover از Adele با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Adele – Send My Love

just the guitar
ok
فقط گيتار؟
اوکي خوبه

This was all you, none of it me

همش تو بودي من هيچ جاش نبودم
(همش تو بودي که حرف ميزدي و من هيچي نمي گفتم
اين تو بودي که به من وعده دادي و من کاري نکردم)

You put your hands on, on my body and told me
دستت رو گذاشتي رو بدنم (نوازشم کردي) و بهم گفتي

You told me you were ready
بهم گفتي که اماده بودي

For the big one, for the big jump
براي اون حرکت بزرگ، اون پرش بزرگ
(براي يه تصميم بزرگ منظورش اينه که داشته بهش وعده و وعيد
ميداده منظورش از پرش يا تصميم بزرگ ميتونه پيشنهاد ازدواج
باشه ادل داره حرفهايي که بهش زده رو به ياد مياره)

I’d be your last love everlasting you and me
من آخرين عشق تو هستم، من و تو جاودانه (با هم) خواهيم بود

That was what you told me
اره اين چيزي بود که به من گفتي

I’m giving you up
دارم بيخيالت ميشم(ترکت ميکنم)

I’ve forgiven it all
من از همه چيز گذشتم

You set me free-ee
تو منو آزاد کردي

Send my love to your new lover
عشق من رو به معشوق جديدت برسان

treat her better
باهاش بهتر رفتار کن

We’ve gotta let go of all of our ghosts
ما بايد بذاريم روح هامون رها بشن

We both know we ain’t kids no more
هر دومون ميدونيم که ديگه بچه نيستيم

Send my love to your new lover
عشق من رو به معشوق جديدت برسان

Treat her better
باهاش بهتر رفتار کن

We gotta let go of all of our ghosts
ما بايد بذاريم روح هامون رها بشن

We both know we ain’t kids no more

هر دومون ميدونيم که ديگه بچه نيستيم

I was too strong you were trembing
من خيلي قوي بودم، ولي تو ميلرزيدي

(You couldn’t handle the hot heat rising (rising
تو نميتونستي از پس حرارتي که بالا ميرفت بر بياي(حرارت عشق منظورشه)

Baby I’m still rising
عزيزم من خيلي بالا رفتم(منظورش اوج عشقه اما پسره از اوج عشق ميترسيده،ادامه و بخون

I was running, you were walking
من ميدويدم، ولي تو قدم ميزدي

(You couldn’t keep up, you were falling down (down
تو نتونستي پا به پاي من بياي؛تو شکست خوردي،تو شکست خوردي

Mmm there’s only one way down

الان فقظ يک راه سقوط وجود داره(منظور تمام شدن رابطه)

I’m giving you up i’ve forgiven it all you set me free
من دارم ترکت ميکنم،من از همه چيز گذشتم،تو منو ازاد کردي

Send my love to your new lover.treat her better
عشق من رو به معشوق جديدت برسان
باهاش بهتر رفتار کن

We’ve gotta let go of all of our ghost
We both know we ain’t kids no more
ما بايد بذاريم روح هامون رها بشن
هردومون ميدونيم که ديکه بچه نيستيم

Send my love to your new lover treat her better
عشق من رو به معشوق جديدت برسان
باهاش بهتر رفتار کن

We’ve gotta let go of all of our ghost
We both know we ain’t kids no more
ما بايد بذاريم روح هامون رها بشن
هردومون ميدونيم که ديکه بچه نيستيم

if you ready if you ready
اگه اماده اي، اگه آماده اي

If
you’re ready, I am ready
اگه تو اماده اي،منم آمادم(که جدا بشيم)

We both know we ain’t kids no more

هر دومون ميدونيم که ديگه بچه نيستيم

kids no more
بچه نيستيم ديگه

I’m giving you up i’ve forgiven it all you set me free
من دارم ترکت ميکنم،من از همه چيز گذشتم،تو منو ازاد کردي

send my love to your new lover treat her better
We’ve gotta let go of all of our ghost
We both know we ain’t kids no more
عشق من رو به معشوق جديدت برسان،باهاش بهتر رفتار کن
ما بايد بذاريم روح هامون رها بشن،هردومون ميدونيم که ديکه بچه نيستيم

send my love to your new lover treat her better
We’ve gotta let go of all of our ghost
We both know we ain’t kids no more
عشق من رو به معشوق جديدت برسان،باهاش بهتر رفتار کن
ما بايد بذاريم روح هامون رها بشن،هردومون ميدونيم که ديکه بچه نيستيم

if you ready if you ready,are u ready?
اگه تو اماده اي،اگه تو اماده اي
آيا آماده اي؟

We’ve gotta let go of all of our ghost
We both know we ain’t kids no more
ما بايد بذاريم روح هامون رها بشن،هردومون ميدونيم که ديکه بچه نيستيم

if you ready, are u ready?
We’ve gotta let go of all of our ghost
We both know we ain’t kids no more
اگه تو اماده اياگه تو اماده اي،اگه تو اماده اي،
آيا آماده اي؟
ما بايد بذاريم روح هامون رها بشن،هردومون ميدونيم که ديکه بچه نيستيم

124+
کامنت ها
 • Diana

  how sweet she is 🙂

  11+
 • fatemeh

  Simple but so good

  3+
  • Saeed Avril

   🙏🌹

   2+
 • Taraneh

  It was amazing👌👌👌👌

  2+
  • Saeed Avril

   1+