موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Gir-lfriend از Avril Lavigne با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2792 | ارسال توسط: آوریل 18, 2018
موزیک ویدیو Gir-lfriend از Avril Lavigne با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Avril Lavigne – Girlfriend


(دانلود “دو” اجرای زنده داخل کانال تلگرام سابریکا )


(دانلود نسخه ریمیکس لیل ماما داخل کانال تلگرام سابریکا )


Hey‚ hey
هی،هی

You‚ you
تو،تو

I don′t like your girl*fri*end
من از دوس*ت دخ*ترخوشم نمیاد

No way‚ no way
هیچ راهی نداره؛هیج وقت

I think you need a new one
فکر کنم یه جدیدش رو نیاز داری

Hey‚ hey
هی ،هی

You‚ you
تو ،تو

I could be your gir*lfrie*nd
من میتونم دوس*ت دخ*ترت بشم

Hey‚ hey
هی ،هی

You‚ you
تو ،تو

I know that you like me
می دونم ازم خوشت میاد

No way‚ no way
هیچ راهی نداره؛هیج وقت

No‚ It is not a secret
میدونی که یه راز نيست

Hey‚ hey
هی ،هی

You‚ you
تو ،تو

I want to be your gir*lfrie*nd
من ميخوام دوس*ت دخ*ترت باشم

You are so fine I want you mine You are so delicious
تو خیلی خوبی،من می خوام مال من بشی (چون)خیلی تودل برو هستی

I think about you all the time You are so addictive
من تموم وقت درباره بار تو فکر می کنم تو خیلی اعتیاد آوری

Don′t you know what I can do To make you feel all right?
نمیدونی چیکار میتونم بکنم تا حس خوبی داشته باشی

Don′t pretend I think you know I am damn precious
تظاهر نکن فکر کنم میدونی که چقدر باارزشم

And‚ hell yeah I am the mot*herfu*ckin princess
و(اینو با صدای بلند میگم)من یه پرنسس مادر خ*ر*ا*ب هستم

I can tell you like me too And you know I am right
ميتونم بگم که تو هم منو دوست داری و ميدوني که درست میگم

She is like so‚ whatever You could do so much better
اون خيلي شبيه به…..ول کن تو می تونی بهترش رو پیدا کنی

I think we should get together now
(And that′s what everyone′s talkin′ about)
فکر کنم ما باید با هم باشیم
و اين چيزيه که همه دارند دربارش حرف می زنن

Hey‚ hey
هی،هی

You‚ you
تو،تو

I don′t like your gi*rlfrie*nd
من از دوس*ت دخت*رخوشم نمیاد

No way‚ no way
هیچ راهی نداره؛هیج وقت

I think you need a new one
فکر کنم یه جدیدش رو نیاز داری

Hey‚ hey
هی،هی

You‚ you
تو،تو

I could be your gir*lfrie*nd
من میتونم دوس*ت دخ*ترت بشم

Hey‚ hey
هی،هی

You‚ you
تو،تو

I know that you like me
می دونم ازم خوشت میاد

No way‚ no way
هیچ راهی نداره؛هیج وقت

No‚ It is not a secret
میدونی که یه راز نيست

Hey‚ hey
هی،هی

You‚ you
تو،تو

I want to be your girl*frie*nd
من ميخوام دوس*ت دخ*ترت باشم

I can see the way
I see the way you look at me
می تونم می بینم که چطوری به من نگاه می کنی

And even when you look away
I know you think of me
و حتی زمانی که جای دیگه رو نگاه میکنی میدونم که به من فکر میکنی

I know you talk about me all the time Again and again
میدونم همیشه داری راجع به من حرف می زنی

So come over here And tell me what I wanna hear
پس بيا اينجا ، چیزی که ميخوام بشنوم رو بگو

Better yet‚ make your
gir*lfri*end disappear
بهتره دو*ست دخت*رت بزنه به چاک

I don′t wanna hear you say her name
ever again (and again and again)
ديگه نمي خوام اسم اونو ازت بشنوم دوباره و دوباره و دوباره

Cause She is like so‚ whatever
You could do so much better
چون من میتونم این کار رو بهتر از اون انجام بدم

I think we should get together now
(And that′s what everyone′s talkin′ about)
فکر کنم ما باید با هم باشیم
و اين چيزيه که همه دارند دربارش حرف می زنن

Hey‚ hey
هی،هی

You‚ you
تو،تو

I don′t like your gi*rlfrie*nd
من از دو*ست دخ*ترخوشم نمیاد

No way‚ no way
هیچ راهی نداره؛هیج وقت

I think you need a new one
فکر کنم یه جدیدش رو نیاز داری

Hey‚ hey
هی،هی

You‚ you
تو،تو

I could be your girl*frie*nd
من میتونم دو*ست دخ*ترت بشم

Hey‚ hey
هی،هی

You‚ you
تو،تو

I know that you like me
می دونم ازم خوشت میاد

No way‚ no way
هیچ راهی نداره؛هیج وقت

No‚ It is not a secret
میدونی که یه راز نيست

Hey‚ hey
هی ،هی

You‚ you
تو ،تو

I want to be your girl*frie*nd
من ميخوام دو*ست د*خترت باشم

In a second you′ll be wrapped around my finger
در يک ثانيه دور انگشتم مي پيچونمت
(تو رو توی یه ثانیه جذب خودم می کنم)

Cause I can‚ ′Cos I can do it better
چون میتونم این کارو بهتر انجام بدم

There′s no other‚ so when′s
it gonna sink in?
هیچ کس دیگه ای نیست پس کی می خوای اینو تو مغزت فرو کنی
(این رو قبول کنی)

She is so stupid
What the hell were you thinkin′?
اون(دوس*ت د*ختر)خیلی احمقت
توی سرت به چی فکرمی کنی

In a second you′ll be wrapped around my finger
در يک ثانيه دور انگشتم مي پيچونمت

Cause I can‚ ′Cos I can do it better
چون میتونم این کارو بهتر انجام بدم

There′s no other‚ so when′s
it gonna sink in?
هیچ کس دیگه ای نیست پس کی می خوای اینو تو مغزت فرو کنی
(این رو قبول کنی)

She is so stupid
What the hell were you thinkin′?
اون(دو*ست د*ختر)خیلی احمقت
توی سرت به چی فکرمی کنی

Hey‚ hey
هی ،هی

You‚ you
تو ،تو

I don′t like your gi*rlfrie*nd
من از دو*ست دخ*ترخوشم نمیاد

No way‚ no way
هیچ راهی نداره؛هیج وقت

I think you need a new one
فکر کنم یه جدیدش رو نیاز داری

Hey‚ hey
هی ،هی

You‚ you
تو ،تو

I could be your gir*lfrie*nd
من میتونم دوس*ت دخ*ترت بشم

No way‚ no way
هیچ راهی نداره؛هیج وقت

Hey‚ hey
هی ،هی

You‚ you
تو ،تو

I know that you like me
می دونم ازم خوشت میاد

No way‚ no way
هیچ راهی نداره؛هیج وقت

No‚ It is not a secret
میدونی که یه راز نيست

Hey‚ hey
هی ،هی

You‚ you
تو ،تو

I want to be your gir*lfr*iend
من ميخوام دو*ست دخ*ترت باشم

No way‚ no way
هیچ راهی نداره؛هیج وقت

Hey‚ hey
هی ،هی

You‚ you
تو ،تو

I don′t like your girlfriend
من از دوس*ت دخ*ترخوشم نمیاد

No way‚ no way
هیچ راهی نداره؛هیج وقت

I think you need a new one
فکر کنم یه جدیدش رو نیاز داری

Hey‚ hey
هی ،هی

You‚ you
تو ،تو

I could be your girl*fri*end
من میتونم دو*ست دخ*ترت بشم

No way‚ no way
هیچ راهی نداره؛هیج وقت

Hey‚ hey
هی ،هی

You‚ you
تو ،تو

I know that you like me
می دونم ازم خوشت میاد

No way‚ no way
هیچ راهی نداره؛هیج وقت

No‚ It is not a secret
میدونی که یه راز نيست

Hey‚ hey
هی ،هی

You‚ you
تو ،تو

I want to be your gi*rlfrie*nd
من ميخوام دوس*ت د*خت*رت باشم

No way‚ no way, Hey, Hey
هیچ راهی نداره؛هیج وقت ،هی هی

14+
کامنت ها
+ +