موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Falling Away from Me از Korn با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 524 | ارسال توسط: اکتبر 6, 2019
موزیک ویدیو Falling Away from Me از Korn با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Korn – Falling Away from Me

Hey‚ I am feeling tired
هی، من احساس خستگی میکنم

My time‚ is gone today
امروز وقتم تموم شد

You flirt with suicide
داری با خودکشی لاس میزنی

Sometimes‚ that′s ok
بعضی وقتا اشکالی نداره

Do what others say
به حرف بقیه عمل کنی

I am here‚ standing hollow
من اینجام، پوچ و تو خالی وایسادم

Falling away from me
از خودم(روحم) دور افتادم

Falling away from me
از خودم دور افتادم

Day‚ is here fading
روز داره تموم میشه

That′s when‚ I would say
و این وقتیه که من میگم

I flirt with suicide
دارم با خودکشی لاس میزنم

Sometimes kill the pain
بعضی وقتا دردت رو خفه کن

I can always say
من همیشه میتونم بگم

′It is gonna be better tomorrow′
“فردا همه چی بهتر میشه”

Falling away from me
از خودم دور افتادم

Falling away from me
از خودم دور افتادم

Beating me down
منو از پا دراورده

Beating me‚ beating me
منو از پا

Down‚ down
درآورده

Into the ground
روی زمین(فتادم)

Screaming some sound
یه صداهایی رو داد میزنم

Beating me‚ beating me
منو از پا

Down‚ down
درآورده

Into the ground
روی زمین(فتادم)

(falling away from me)
از خودم دور افتادم

It is spinning round and round
همه چی داره دور سرم میچرخه

(falling away from me)
از خودم دور افتادم

It is lost and can′t be found
من گم شدم و پیدا نمیشم

(falling away from me)
از خودم دور افتادم

It is spinning round and round
همه چی داره دور سرم میچرخه

(falling away from me)
از خودم دور افتادم

Slow it down
آرومش کن

Beating me down
منو از پا دراورده

Beating me‚ beating me
منو از پا

Down‚ down
درآورده

Into the ground
روی زمین(فتادم)

Screaming some sound
یه صداهایی رو داد میزنم

Beating me‚ beating me
منو از پا

Down‚ down
درآورده

Into the ground
روی زمین(فتادم)

Twisting me‚ they won′t go away
به دست و پامو بستن و نمیذارن برم

So I pray‚ go away
التماس میکنم که برن

Life′s falling away from me
زندگی داره از من دور میشه

It is falling away from me
زندگی داره از من دور میشه

Life′s falling away from me
زندگی داره از من دور میشه

Fuck!
لعنت

Beating me down
منو از پا دراورده

Beating me‚ beating me
منو از پا

Down‚ down
درآورده

Into the ground
روی زمین(فتادم)

Screaming some sound
یه صداهایی رو داد میزنم

Beating me‚ beating me
منو از پا

Down‚ down
درآورده

Into the ground
روی زمین(فتادم)

Beating me down
منو از پا دراورده

Beating me‚ beating me
منو از پا

Down‚ down
درآورده

Into the ground
روی زمین(فتادم)

Screaming some sound
یه صداهایی رو داد میزنم

Beating me‚ beating me
منو از پا

Down‚ down
درآورده

Into the ground
روی زمین(فتادم)

6+
کامنت ها
+ +