موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Elton John بنام Sorry Seems To Be The Hardest Word با زیرنویس
19+
480p
دفعات اجرا شده: 3777 | ارسال توسط: دسامبر 21, 2016
موزیک ویدیو Elton John بنام Sorry Seems To Be The Hardest Word با زیرنویس

Elton John – Sorry Seems To Be The Hardest Word

What have I gotta do to make you love me?
بايد چيکار کنم تا عاشقم شي؟

What have I gotta do to make you care?
بايد چيکار کنم تا بهم اهميت بدي؟

What do I do when lightning strikes me?
چيکار کنم وقتي رعدو برق بهم اصابت ميکنه؟

And to wake to find that you’re not there
و بيدار شم و ببينم تو اونجا نيستي

What do I do to make you want me?
چيکار کنم تا وادارت کنم منو بخواي؟

What have I gotta do to be heard?
چيکار کنم تا شنيده بشم؟

What do I say when it’s all over?
چي بگم وقتي اين داستان تموم شده ست؟

And sorry seems to be the hardest word
و “متاسفم”بنظر سخت ترين کلمه مياد

It’s sad, (so sad) so sad
اين ناراحت کننده س،خيلي ناراحت کننده؛خيلي ناراحت کننده
10

Well, it’s a sad, sad situation
خب اين يه وضيت شديدا ناراحت کننده س

And it’s getting more and more absurd
و داره بيشتر و بيشتر مضحک ميشه

It’s sad, (so sad) so sad
اين ناراحت کننده س،خيلي ناراحت کننده؛خيلي ناراحت کننده

Why can’t we talk it over?
چرا نميتونيم با حرف زدن حلش کنيم؟

Oh, it seems to me
بنظرم مياد

That sorry seems to be the hardest word
که متاسفم سخت ترين کلمه باشه

It’s sad, (so sad) so sad
اين ناراحت کننده ست،خيلي ناراحت کننده؛خيلي ناراحت کننده

It’s a sad, sad situation
اين يه وضعيت شديدا ناراحت کننده ست

And it’s getting more and more absurd
و داره بيشتر و بيشتر مضحک ميشه

It’s sad, (so sad) so sad
اين ناراحت کننده ست،خيلي ناراحت کننده؛خيلي ناراحت کننده

Why can’t we talk it over?
چرا نميتونيم با حرف بزدن حلش کنيم؟

Oh, it seems to me
بنظرم مياد

That sorry seems to be the hardest word
که متاسفم سخت ترين کلمه باشه

What do I do to make you love me?
چيکار کنم تا عاشقم شي؟

Oh, what have I gotta do to be heard?
چيکار کنم تا شنيده بشم؟

What do I do when lightning strikes me?
چيکار کنم وقتي که رعدوبرق بهم اصابت ميکنه؟

What have I gotta do?
چيکار بايد بکنم؟

What have I gotta do?
چيکار بايد بکنم؟

When sorry seems to be the hardest word
وقتي که متاسفم بنظر سخت ترين کلمه مياد

 

19+
کامنت ها
+ +