موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

اجرای زنده Ariana Grande بنام Greedy بازیرنویس فارسی و انگلیسی
Plays : 1399 | Date added : دسامبر 14, 2016
اجرای زنده Ariana Grande بنام Greedy بازیرنویس فارسی و انگلیسی

Ariana Grande – Greedy

Greedy
حريص

You know that I’m greedy for love
تو ميدوني که من واسه عشق حريصم

Boy, you give me feelings
never felt before
پسر,تو بهم حسيو ميدي که هيچوقت حس نکردم

I’m making it obvious by
knocking at your door
من دارم اينو واضح ميکنم با در زدن به در تو(اومدن سمت تو)

I know that I’m coming tonight
ميدونم که امشب ميام

You know I’m coming tonight
ميدوني که امشب ميام

Don’t want to deny it anymore
نميخواد که ديگه اينو انکارش کني

Been in this state of mind
بودن تواين وضعیت فکری

Been in this state of mind
بودن تواين وضعیت فکری

Been in this state of mind all night
بودن تواين وضعیت فکری تمام شب

Baby, you got lucky cause
you’re rocking with the best
عزيزم,تو خوش شانسي چون که داری با بهترن شخص میرقصی

And I’m greedy
و من حريصم

Cause I’m so greedy
چون من خيلي حريصم

Cause I’m so
چون من خيلي حريصم

I ain’t talking money, I’m
just physically obsessed
من در مورد پول صحبت نميکنم,من فقط ناراحتی جسمی دارم

And I’m greedy
و من حريصم

Cause I’m so greedy
چون من خيلي حريصم

Cause I’m so greedy, ooh
چون من خيلي حريصم,اووووه

You know that I’m greedy for love
تو ميدوني که من واسه عشق حريصم

You know that I’m greedy for love
تو ميدوني که من واسه عشق حريصم

Cause I’m so greedy, ooh
چون من خيلي حريصم,اووووه

You know that I’m greedy for love
تو ميدوني که من واسه عشق حريصم

You know that I’m greedy for love
تو ميدوني که من واسه عشق حريصم

Cause I’m so
چون من خيلي حريصم

I don’t need a phone call
من به زنگ زدن تو نياز ندارم

Got nothing to say
چون حرفيم واسه گفتن ندارم

I’ma tell you when it’s over
من بهت ميگم وقتي که اين تموم شد

Got no games to play
هيچ بازي اي هم واسه بازي کردن ندارم

You know that I’m coming tonight
ميدوني که امشب ميام

I know I’m coming tonight
ميدونم که امشب ميام

I just need to get this out
the way, oh baby!
من فقط نياز دارم که اينو به بيرون راه بکشم اوه عزيزم

Been in this state of mind
بودن تواين وضعیت فکری

Been in this state of mind
بودن تواين وضعیت فکری

Been in this state of mind all night
بودن تواين وضعیت فکری تمام شب

Baby, you got lucky cause
you’re rocking with the best
عزيزم,تو خوش شانسي چون که داری با بهترن شخص میرقصی

And I’m greedy
عزیزم،من حریصم

Cause I’m so greedy
چون من خیلی حریصم

Cause I’m so
چون من خیلی حریصم

I ain’t talking money, I’m
just physically obsessed
من در مورد پول صحبت نميکنم,من فقط ناراحتی جسمی دارم

And I’m greedy
من حریصم

Cause I’m so greedy
چون خیلی حریصم

Cause I’m so greedy, ooh
چون خیلی حریصم

You know that I’m greedy for love
تو ميدوني که من واسه عشق حريصم

You know that I’m greedy for love
تو ميدوني که من واسه عشق حريصم

Cause I’m so greedy, ooh
چون من خیلی حریصم

You know that I’m greedy for love
تو ميدوني که من واسه عشق حريصم

You know that I’m greedy for love
تو ميدوني که من واسه عشق حريصم

Cause I’m so
چون من خیلی حریصم

Baby, you got lucky cause
you’re rocking with the best
عزيزم,تو خوش شانسي چون که داری با بهترن شخص میرقصی

And I’m greedy
من حریصم

Cause I’m so greedy
چون من خیلی حریصم

Cause I’m so
چون من خیلی حریصم

I ain’t talking money, I’m
just physically obsessed
من در مورد پول صحبت نميکنم,من فقط ناراحتی جسمی دارم

And I’m greedy
و من حریصم

Cause I’m so greedy
چون من خیلی حریصم

Cause I’m so greedy, ooh
چون من خیلی حریصم

You know that I’m greedy for love
تو ميدوني که من واسه عشق حريصم

You know that I’m greedy for love
تو ميدوني که من واسه عشق حريصم

Cause I’m so greedy, ooh
چون من خیلی حریصم

You know that I’m greedy for love
تو ميدوني که من واسه عشق حريصم

You know that I’m greedy for love
تو ميدوني که من واسه عشق حريصم

(You know I’m)
…تو میدونی من

Cause I’m so greedy, ooh
چون من خیلی حریصم

You know that I’m greedy for love
تو ميدوني که من واسه عشق حريصم

You know that I’m greedy for love
تو ميدوني که من واسه عشق حريصم

Cause I’m so greedy, ooh
چون من خیلی حریصم

You know that I’m greedy for love
تو ميدوني که من واسه عشق حريصم

You know that I’m greedy for love
تو ميدوني که من واسه عشق حريصم

Cause I’m so
…چون من خیلی

Comments